Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoarnsterhimStaatscourant 2013, 27782Vergunningen

Logo Boarnsterhim
Ontwerpomgevingsvergunning ‘het vergroten van een woning op de locatie Wjitteringswei 106 te Aldeboarn’, Boarnsterhim

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen (activiteit ‘bouwen en afwijken bestemmingsplan artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 3 wabo’) voor het vergroten van een woning op de locatie Wjitteringswei 106 te Aldeboarn kadastraal bekend gemeente Aldeboarn, sectie E, nummer 989.

De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 oktober 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou.

Gedurende de inzagetermijn kan door een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze over het ontwerp naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim, Postbus 40, 9000 AA Grou. Indien u voor mondeling horen kiest, kunt u daarvoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via de Frontoffice Vergunningen, tel. (0566) 629 390, tijdens openingstijden.