Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2013, 27736Ruimtelijke plannen

Logo Bloemendaal
Bestemmingsplan Haringbuys vastgesteld, Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 26 september 2013 het bestemmingsplan Haringbuys gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied bevat het Haringbuysterrein, aan de oostzijde van de kern Aerdenhout, ten noorden van de Zandvoorterweg. Aan de noord/westkant wordt het plangebied begrensd door de achtertuinen van de woningen aan de Klapheklaan en de Rijnegomlaan.

Het bestemmingsplan Haringbuys is opgesteld om ontwikkeling van het Haringbuysterrein mogelijk te maken. Op het terrein wordt voorzien in de bouw van ten hoogste 30 woningen.

Op het ontwerpbestemmingsplan Haringbuys is 1 zienswijze ingediend. De beantwoording van deze zienswijze is in de nota zienswijze verwerkt. De gemeenteraad heeft op 26 september 2013 ook de nota zienswijze vastgesteld. Deze nota is als bijlage opgenomen in het bestemmingsplan.

Ter visie legging bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen van 4 oktober t/m 14 november 2013 ter visie. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u deze stukken raadplegen.

Wilt u het bestemmingsplan en het raadsbesluit liever op papier inzien? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 12.30 uur terecht op de locatie Brouwerskolk aan de Brouwerskolkweg 2 te Overveen.

Beroep instellen

Tussen 4 oktober en 14 november 2013 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan Haringbuys:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend.

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan.

  • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, treedt het betreffende onderdeel van het bestemmingsplan niet in werking, voordat er op het beroep is beslist.