Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

16 september 2013

nr. BLKB2013/1699M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit keur ik vooruitlopend op wetgeving het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning.

Daarnaast wordt de vrijstelling voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 verruimd. Voor deze periode wordt het bedrag van de vrijstelling verhoogd tot € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning en geldt niet de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar.

1. Inleiding

In het Belastingplan 2014 is voorgesteld de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning uit te breiden met de schenking voor aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning, alsmede de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning tijdelijk te verruimen tot € 100.000 en de beperking in de kring van schenker en verkrijger en de leeftijd van de verkrijger tijdelijk los te laten. Vooruitlopend op deze wetgeving keur ik onder voorwaarden goed dat het door artikel 33, aanhef en onderdelen 5°, 6° en 7°, van de Successiewet vrijgestelde bedrag wordt verhoogd tot een bedrag van € 100.000. Deze verhoging geldt uitsluitend voor schenkingen voor de eigen woning. De verruiming is niet, zoals de bestaande verhoogde vrijstellingen van artikel 33, aanhef en onderdelen 5° en 6°, van de Successiewet, beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Het bedrag van € 100.000 dat voor vrijstelling in aanmerking komt, wordt verminderd met de verhoogde vrijstellingen, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5° en 6°, van de Successiewet waarop de verkrijger al eerder een beroep heeft gedaan. Deze laatstbedoelde vrijstellingen worden alleen toegepast bij schenkingen door ouders aan kinderen. Daarom vindt deze vermindering alleen plaats als die ouders in aanvulling op de reeds eerder door hen gedane schenking voor de eigen woning of studie van hun kind, nogmaals een schenking aan hun kind doen.

1.1 Lijst van afkortingen

Successiewet

Successiewet 1956

Schenking voor de eigen woning

Schenking van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste of derde lid, van de Wet IB 2001 of de schenking van een bedrag ter zake van de verwerving van een zodanige eigen woning, ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning, ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet IB 2001 of voor de aflossing van een restschuld vervreemde eigen woning

Restschuld vervreemde eigen woning

Restschuld als bedoeld in artikel 3.120a van de Wet IB 2001 waarvan de renten en kosten worden aangemerkt als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.120 van die wet

2. Goedkeuring voor schenking voor aflossing restschuld vervreemde eigen woning

Goedkeuring

Ik keur vooruitlopend op wetgeving onder voorwaarden goed dat de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5° of 6°, van de Successiewet, ook geldt voor de schenking aan een kind voor de aflossing van zijn restschuld vervreemde eigen woning.

Voorwaarden

De goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden:

  • De schenking is gedaan op of na 29 oktober 2012.

  • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost.

3. Goedkeuring voor verruiming vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning

Goedkeuring

Ik keur vooruitlopend op wetgeving onder voorwaarden goed dat het door artikel 33, aanhef en onderdelen 5°, 6° of 7°, van de Successiewet, van schenkbelasting vrijgestelde bedrag wordt verhoogd tot een bedrag van € 100.000. De goedkeuring geldt ook voor de schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning.

Voorwaarden

De goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden:

  • De schenking betreft een schenking voor de eigen woning in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013.

  • In de aangifte schenkbelasting wordt een beroep op deze verruimde vrijstelling gedaan.

  • De voorwaarden van artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zijn van overeenkomstige toepassing. Voor een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning geldt dat de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begiftigde met het gehele bedrag van de schenking zijn restschuld vervreemde eigen woning, of een deel van die restschuld, heeft afgelost.

  • Als de schenking is verkregen van de ouders, wordt het door de goedkeuring van schenkbelasting vrijgestelde bedrag verminderd met de bedragen waarvoor de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5° en 6°, van de Successiewet, op enig moment reeds door het kind is toegepast.

4. Inwerkingtreding en vervallen van het besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Onderdeel 2 werkt terug tot 29 oktober 2012. Onderdeel 3 werkt terug tot 1 oktober 2013. Het besluit vervalt op 1 januari 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 september 2013

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers.

Naar boven