Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2013, 27600Besluiten van algemene strekking

Besluit draagvolgorde onderscheidingen

25 juli 2013

Nr. KNO/2013/2543_2

De Kanselier der Nederlandse Orden,

Overwegende dat het wenselijk is het bij zijn besluit van 12 december 2005 vastgestelde Besluit draagvolgorde van de erkende onderscheidingen te herzien;

Gelet op de instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Vast te stellen het herziene Besluit draagvolgorde onderscheidingen.

Artikel 1

Indien een persoon de hem toegekende Koninklijke of ministeriële onderscheidingen draagt, dan worden deze links op de borst gedragen in de in artikel 2 aangegeven volgorde, waarbij de onderscheiding met het laagste rangnummer het dichtst bij het hart wordt gedragen.

Artikel 2

De volgorde waarin onderscheidingen worden gedragen, luidt als volgt:

Rangnummer

Benaming onderscheiding

Graden/klassen/medailles

A. Ridderorden en vergelijkbare onderscheidingen

 

1

Militaire Willems-Orde

1.1 Ridder Grootkruis (ridder der 1e klasse)

   

1.2 Commandeur (ridder der 2e klasse)

   

1.3 Ridder (ridder der 3e klasse)

   

1.4 Ridder (ridder der 4e klasse)

2

Kruis voor Moed en Trouw

geen

3

Eresabel

geen

4

Verzetskruis

geen

5

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

in goud

6

Orde van de Nederlandse Leeuw

6.1 Ridder Grootkruis

   

6.2 Commandeur

   

6.3 Ridder

7

Orde van Oranje-Nassau

7.1 Ridder Grootkruis

   

7.2 Grootofficier

   

7.3 Commandeur

   

7.4 Officier

   

7.5 Ridder

   

7.6 Lid

   

7.7 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in goud

   

7.8 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in zilver

   

7.9 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in brons

B. Huisorden

8

Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau

Ridder

9

Huisorde van Oranje

9.1 Grootkruis

   

9.2 Groot Erekruis (Commandeur)

   

9.3 Erekruis (Officier)

10

Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van Oranje

10.1 in goud

10.2 in zilver

11

Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft

geen

12

Eremedaille voor Kunst en Wetenschap

geen

13

Kroonorde

13.1 Grootkruis (vroeger: Groot-Erekruis)

   

13.2 Groot Erekruis met plaque (vroeger: Grootofficier)

   

13.3 Groot Erekruis (vroeger: Commandeur)

   

13.4 Erekruis met rozet (vroeger: Erekruis)

   

13.5 Erekruis (vroeger: Ridder)

   

13.6 Eremedaille in goud

   

13.7 Eremedaille in zilver

   

13.8 Eremedaille in brons

C. Overige onderscheidingen voor verdiensten en herinneringsonderscheidingen

14

De Eervolle Vermelding

geen

15

Bronzen Leeuw

geen

16

Verzetsster Oost-Azië

geen

17

Bronzen Kruis

geen

18

Kruis van Verdienste

geen

19

Vliegerkruis

geen

20

Erepenning voor Menslievend hulpbetoon

19.1 in zilver

   

19.2 in brons

21

De Ruytermedaille

21.1 in goud

   

21.2 in zilver

   

21.3 in brons

22

Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museummedaille)

22.1 in goud

22.2 in zilver

22.3 in brons

23

Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille)

23.1 in zilver

2.2 in brons

24

Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)

geen

25

Erkentelijkheidsmedaille

25.1 in zilver

25.2 in brons

26

Ereteken voor Verdienste

26.1 in goud

26.2 in zilver

27

Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)

geen

28

Lombokkruis

geen

29

Oorlogsherinneringskruis

geen

30

Verzetsherdenkingskruis

geen

31

Ereteken voor Orde en Vrede

geen

32

Nieuw-Guinea Herinneringskruis

geen

33

Mobilisatie-Oorlogskruis

geen

34

Kruis voor Recht en Vrijheid

geen

35

Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties

geen

36

Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties

geen

37

Herinneringsmedaille Vredesoperaties

geen

38

Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (vroeger genaamd: Herinneringsmedaille Rampenbrigade)

geen

39

Kosovo-medaille

geen

40

Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officiersdienstkruis)

geen

41

Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille)

41.1 in goud

41.2 in zilver

41.3 in brons

42

Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier

42.1 in goud

42.2 in zilver

42.3 in brons

43

Onderscheidingsteken voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie

geen

44

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (vroeger genaamd: Vrijwilligersmedaille)

geen

45

Inhuldigingsmedaille 1898

geen

46

Huwelijksmedaille 1901

geen

47

Herinneringsmedaille 1926

geen

48

Herinneringsmedaille Erewacht 1933

geen

49

Huwelijksmedaille 1937

geen

50

Inhuldigingsmedaille 1948

geen

51

Herinneringsmedaille 1962

geen

52

Huwelijksmedaille 1966

geen

53

Inhuldigingsmedaille 1980

geen

54

Medaille bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980

geen

55

Huwelijksmedaille 2002

geen

56

Inhuldigingsmedaille 2013

geen

57

Herinneringsmedaille Buitenlandse bezoeken

geen

58

Herinneringspenning van de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907

geen

59

Ereteken Meester-Scherpschutter

(Koninklijke Marine)

geen

60

Vaardigheidsmedaille KNIL

geen

61

Schietprijsster (KNIL)

geen

62

Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerk-penning)

geen

63

Marinemedaille

geen

64

Landmachtmedaille

geen

65

Marechausseemedaille

geen

66

Luchtmachtmedaille

geen

67

Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948–1998

geen

D. Erkende (ridderlijke) orden

 

68

Souvereine Militaire Orde van Malta

geen

69

Johanniter Orde in Nederland

geen

70

Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht

geen

E. Door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden ingestelde onderscheidingen

71

Zilveren Anjer

geen

72

Orde van de Gouden Ark

72.1 Commandeur

72.2 Officier

72.3 Ridder

In aanvulling op bovengenoemde onderscheidingen kunnen achtereenvolgens worden gedragen:

F. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties:

 • Medaille van het Carnegie Heldenfonds;

 • Vierdaagsekruis;

 • Elfstedenkruis;

 • Vaardigheidsmedaille van NOC/NSF;

 • Nationale Vijfkamp Kruis van NOC/NSF;

 • Medaille van de KNV voor Luchtvaart;

 • Kruis van de KVNRO;

 • Prins Mauritsmedaille;

 • Medaille voor Bijzondere Verdiensten van de KNV Onze Luchtmacht;

 • Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940–1945;

 • Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis;

 • Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis;

 • Medaille voor Trouwe Dienst van het Nederlandse Rode Kruis;

 • Herinneringskruis '39-'40 van het Nederlandse Rode Kruis;

 • Herinneringskruis '40-'45 van het Nederlandse Rode Kruis.

G. Onderscheidingen van internationale organisaties:

 • Verenigde Naties;

 • NATO;

 • Europese Unie;

 • West-Europese Unie.

H. Buitenlandse onderscheidingen (in de volgorde van de graden van hoog naar laag; bij meerdere onderscheidingen in dezelfde graad wordt de alfabetische volgorde van de Franse benamingen van de desbetreffende landen aangehouden; bij meerdere onderscheidingen in meerdere onderscheidingen in eenzelfde graad van een bepaald land, wordt de in dat land gebruikelijke rangorde aangehouden).

Artikel 3

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

 • 2. Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld te Den Haag, 25 juli 2013

De Kanselier der Nederlandse Orden, J.H. De Kleyn.