Logo Amsterdam - Noord
Ontwerp omgevingsvergunning Veronica Schip BV, Amsterdam – Noord

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam maakt bekend dat zij voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Nummer : OLO841797/Z13-52385

Locatie : NDSM-pier 1

Postcode : 1033 RE

Omschrijving : Het aanleggen van het Veronica Schip en het maken van een terras langs het schip.

Activiteiten : “bouwen” en “handelen in strijd met regels voor de ruimtelijke ordening”.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen in het servicecentrum op het stadsdeelhuis, Buikslotermeerplein 2000, Amsterdam. Het servicecentrum is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur en op donderdag van 13.00 uur tot 19.00 uur.

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kan door een ieder een schriftelijke zienswijze worden ingediend. De zienswijzen moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam, ter attentie van team Bouw, Postbus 37608, 1030 BB te Amsterdam.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met Ing. D. de Bode, telefoonnummer 020-252 9364.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als men belanghebbende is en een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Amsterdam-Noord, 1 oktober 2013

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, H.B.P. Elbers, secretaris

R. Post, voorzitter

Naar boven