Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - NoordStaatscourant 2013, 27327Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Noord
Coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan eerste partiële herziening Cornelis Douwesterrein II (Windturbines) en ontwerp omgevingsvergunning, Amsterdam - Noord

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt, ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Het ontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening Cornelis Douwesterrein II (Windturbines) met bijbehorende stukken ligt met ingang van 2 oktober 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Tevens maakt het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam bekend dat zij voornemens is een omgevingsvergunning (gecoördineerd met het bestemmingsplan) te verlenen voor:

Nummer: OLO990739/Z13-55252

Locatie: Keerkringpark

Postcode: dichtstbij gelegen postcode 4893 AH te Amsterdam

Omschrijving: het plaatsen van een windturbine

Activiteiten: “bouwen”

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 2 oktober 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Beide stukken liggen op het volgende adres ter inzage:

  • de balie Vergunningen van stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000. Geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en donderdag van 13.00 tot 19.00 uur.

Een digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening Cornelis Douwesterrein II (Windturbines) met bijbehorende stukken staat op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de laatstgenoemde site kunt u het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ook downloaden. Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0363.N1302PBPSTD-OW01.

Coördinatieregeling.

De deelraad heeft juni 2013 besloten voor de Eerste partiële herziening Cornelis Douwesterrein II (Windturbines) de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen.

Bij toepassen van de coördinatieregeling worden procedures in verband met het realiseren van het project, gestroomlijnd en gelijktijdig bekendgemaakt. De eerdergenoemde ontwerpbesluiten worden hierdoor gecoördineerd behandeld en voorbereid. De deelraad is het coördinerend orgaan.

De deelraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Het plangebied wordt globaal begrensd aan de oostzijde door de Klaprozenweg overgaand in de TT Melaniaweg, aan de noordzijde door een gedeelte van het Coentunnel-circuit overgaand op de Cornelis Douwesweg en Klaprozenweg, aan de westzijde door het IJ en daaropvolgend door de Meteorenweg en aan de zuidzijde door het IJ en vervolgens overlopend in de TT Vasumweg.

Dit bestemmingsplan is een partiële herziening van het bestemmingsplan Cornelis Douwesterrein II. Met deze herziening wordt de plaatsing van windturbines in het plangebied Cornelis Douwesterrein planologisch mogelijk gemaakt.

Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning

Tijdens de periode van terinzagelegging kan door een ieder een schriftelijke zienswijze worden ingediend. De zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam, ter attentie van team Bouw, Postbus 37608, 1030 BB te Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met K. Tichtti, telefoonnummer 020 252 9266.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als men belanghebbende is en een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Zienswijze bestemmingsplan

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de deelraad van stadsdeel Noord.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de deelraad van stadsdeel Noord, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Eerste partiële herziening Cornelis Douwesterrein II (Windturbines), ter attentie van mevrouw P. Vrijman, postbus 37608, 1030 BB Amsterdam.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met P. Vrijman, telefoonnummer 020 252 9426.

Amsterdam-Noord, 1 oktober 2013

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, H.B.P. Elbers, secretaris

R. Post, voorzitter