Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2013, 27005Verkeersbesluiten

Logo BoxtelParkeerverbod Ladonk

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

OVERWEGENDE

dat het gebied van het bedrijventerrein Ladonk deels binnen de bebouwde kom en deels buiten de bebouwde kom gelegen is;

dat bij het ontwikkelen van het bedrijventerrein Ladonk één van de uitgangspunten bedrijven en bezoekers parkeren op eigen terrein is geweest,

dat door geparkeerde vrachtauto’s en personenauto’s op de rijbaan onoverzichtelijke situaties ontstaan;

dat door het parkeren in de openbare ruimte de doorstroming van het verkeer wordt gehinderd;

dat met het parkeren in de openbare ruimte, in toenemende mate ook in de nachtelijke uren, de sociale veiligheid en de sociale omstandigheden verminderen;

dat met het parkeren in de openbare ruimte, mede als gevolg van vorige punt, het fysieke aanzien van het bedrijventerrein verminderd;

dat uit de resultaten van het onderzoek ‘Parkeerstudie bedrijventerrein Ladonk’ blijkt dat de meeste parkeeroverlast locaties: Mijlstraat, Van Salmstraat, Hemelrijk en Kruisbroeksestraat zijn;

dat een groot aantal voertuigen ongewenst dan wel foutief parkeert;

dat verkeersonveilige situaties in dit gebied zijn ontstaan;

dat het instellen van een parkeerverbodzone op het bedrijventerrein Ladonk noodzakelijk is;

dat deze verkeersmaatregel past in de vigerende bestuurlijke vastgestelde beleidstukken zoals het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP), de Structuurvisie Verfrissend Boxtel en Ontwikkelingsplan Ladonk;

dat bedrijven met een overcapaciteit aan parkeerplaatsen op eigen terrein, bereid zijn om in overleg parkeerplaatsen aan andere bedrijven beschikbaar te stellen;

dat in de besluitvorming niet voor de aanleg van extra openbare parkeervoorzieningen is gekozen;

dat de bestaande parkeerverboden op dit bedrijventerrein blijven gehandhaafd;

dat de bestaande bebording in overeenstemming met de in te stellen parkeerverbodzone wordt aangepast;

dat deze verkeersmaatregel de verkeersveiligheid verbetert en de vrijheid (doorstroming) van het verkeer bevordert (art.2,lid 1.a Wegenverkeerwet);

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden, waarbij een positief advies is afgegeven;

dat dit voorgenomen besluit gepubliceerd is;

dat hierover zienswijzen zijn ontvangen;

gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Wegenverkeerswet een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van het artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden of aanduidingen voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de gemeente Boxtel bevoegd is;

gezien het raadsbesluit d.d. 27 maart 1997, waarbij aan het college, de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gedelegeerd;

B E S L U I T E N

1.Door plaatsing van verkeersborden E01zb en E01zbh (herhalingsborden) van bijlage I van het Reglementverkeersregels en verkeerstekens 1990, conform bijgaande situuatietekeningnr.120256, een parkeerverbodzone op het bedrijventerrein Ladonk, in te stellen;

Boxtel, 17 september 2013

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

De secretaris, De burgemeester,

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn in de leeshoek van het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en ook op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur.