Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt verlengd tot 1 januari 2017, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Wat vindt u?

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is van kracht sinds 1 augustus 2009 en loopt tot 1 augustus 2014. Het NSL moet ervoor zorgen dat Nederland op tijd voldoet aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit (fijn stof in 2011 en stikstofdioxide in 2015). Het kabinet wil het NSL verlengen tot 1 januari 2017.

Achtergrond

In het NSL staan de projecten en maatregelen die Rijk, provincies en gemeenten hebben uitgevoerd of nog gaan uitvoeren de komende jaren. De maatregelen zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit zodanig verbetert dat de projecten die in het NSL staan zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Ieder jaar worden berekeningen uitgevoerd en hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren is verbeterd: de gemiddelde concentratie stikstofdioxide en fijn stof daalt. Wel laten de prognoses zien dat nog een beperkt aantal overschrijdingen van de normen kan optreden op 1 januari 2015. Het Rijk, de provincies en de gemeenten nemen extra maatregelen om de grenswaarden tijdig te bereiken. U kunt de meest recente resultaten van de monitoring van het NSL bekijken op de website: www.nsl-monitoring.nl .

De reden voor verlenging

De verwachting is dat de grenswaarden op tijd kunnen worden gehaald, maar dit vergt wel extra inspanning. Pas in 2016, als de gegevens van het voorgaande jaar beschikbaar zijn, is er zekerheid of Nederland in 2015 aan de grenswaarde voor stikstofdioxide voldoet.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft, in overleg met de provincies en gemeenten die partners zijn in het NSL, besloten dat het gewenst is de programmatische aanpak voort te zetten tot 1 januari 2017. Op deze manier wordt de samenwerking die nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren, in stand gehouden.

Wat houdt de verlenging in?

Het huidige NSL blijft in stand, de reikwijdte verandert dus niet, alleen de einddatum wordt verlengd. Via de meldingsprocedure zijn in de afgelopen jaren nieuwe projecten en maatregelen toegevoegd of gewijzigd. Deze procedure blijft mogelijk onder het verlengde NSL. Een aantal maatregelen vervalt. Deze zijn met een onderbouwing opgenomen in een bijlage van het achtergronddocument ‘Huidig NSL’. Ook de maatregelen die tot nu toe zijn uitgevoerd, zijn, evenals het overzicht van de meldingen, in een bijlage bij dit achtergronddocument opgenomen.

Het NSL omvat de volgende regio’s: Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noordvleugel (een deel van Noord-Holland en Flevoland), Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

U kunt uw mening geven

Van 26 september tot en met 6 november 2013 kunt u door middel van het indienen van een zienswijze uw mening geven over het voornemen om het NSL te verlengen. Het is de bedoeling dat u uw mening onderbouwt met argumenten.

U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten:

  • Wordt u geraakt in uw belang door de verlenging van het NSL? En zo ja, hoe?

  • Wordt u in uw belang geraakt door de wijze waarop de verlenging van het NSL is vormgegeven?

Hoe kunt u reageren?

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.centrumpp.nl . U kunt ons ook schrijven: Centrum Publieksparticipatie, Verlenging NSL, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan ook. U kunt daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 070 456 96 04.

De staatssecretaris neemt alle ingebrachte zienswijzen, feiten en belangen in overweging en draagt zorg voor een definitief besluit.

Waar vindt u meer informatie?

Uitgebreide informatie over het ontwerpbesluit Verlenging NSL is beschikbaar op www.centrumpp.nl onder het kopje ‘actuele zienswijzeprocedures’. Hier vindt u onder andere het ontwerpbesluit Verlenging NSL en alle bijbehorende relevante informatie (zoals ‘Huidig NSL’ met de bijlagen waarin opgenomen de uitgevoerde en lopende maatregelen, een bijlage met de tot nu toe gedane meldingen, en brieven inzake instemming met de verlenging van de deelnemende provincies).

Inzien

Het ontwerpbesluit Verlenging NSL en alle bijbehorende relevante informatie kunt u inzien van 26 september tot en met 6 november 2013 bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie?

Hebt u na het bezoeken van de website nog vragen over het ontwerpbesluit? Dan kunt u bellen met de Directie Klimaat, Lucht en Geluid, telefoon 070 456 60 61. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 96 04.

Naar boven