Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenStaatscourant 2013, 25803Verkeersbesluiten

Logo HeusdenGwmeente Heusden –Intrekken individuele gehandicaptenparkeerplaats –De Biesbosch Drunen

Ons kenmerk: verkeersbesluit HHV/PB/2013-13

Burgemeester en wethouders van Heusden,

Gelet op:

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge besluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap; Artikel 15, lid 1 van de WVW, ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat geschiedt krachtens een verkeersbesluit; Artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; Artikel 15, lid 2 van de WvW, ingevolge het beperken of uitbreiden van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken geschiedt krachtens een verkeersbesluit; De mandaatregeling van Heusden 2007 en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden van 28 april 2008 waarbij het nemen van permanente verkeersbesluiten is gemandateerd aan de behandeld ambtenaar.

Overwegende dat:

De gebruiker geen gebruik meer maakt van de aan haar toegekende individuele gehandicaptenparkeerplaats aan De Biesbosch 20 Drunen.

nemen gelet op het voorgaande, het volgende

BESLUIT

1.door het verwijderen van het verkeersbord model E6 van de Bijlage 1 van het RVV en onderbord

33-XX-NS de individuele gehandicaptenparkeerplaats op te heffen ter plaatse van De Biesbosch 20 in Drunen.

Vlijmen, 10 september 2013

namens het college van Heusden,

Team Veiligheid en Handhaving,

P.Beekwilder

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk en binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit bij de gemeente Heusden een bezwaarschrift indienen (Postbus 41, 5250 AA Vlijmen). Wilt u het bezwaarschrift ondertekenen en ervoor zorgen dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

  • -Uw naam en adres;

  • -De datum;

  • -Een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • -Argumenten voor het bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.heusden.nl/Digitale_balie/E_formulieren. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Naast het bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op het bezwaarschrift, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen.

Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; ook hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijjk kan ook en wel bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.