Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 25667Interne regelingen

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 september 2013, nr. DGP/ARBVW 2013-411685, tot wijziging van het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie en enkele regelingen, in verband met de jaarlijkse indexering van bedragen aan de prijsontwikkeling

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 21, tweede lid, artikel 28, en artikel 48 van het Besluit bezoldiging politie, artikel 43 van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie en artikel 38, eerste lid, van het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 4,33’ vervangen door: € 4,43.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 12,95’ vervangen door: € 13,23.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 13,63’ vervangen door: € 13,90.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 20,62’ vervangen door: € 21,03.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 83,42’ vervangen door: € 85,92.

6. In onderdeel f wordt ‘€ 8,15’ vervangen door: € 8,39.

B

In artikel 14, eerste lid, wordt ‘€ 83,42’ vervangen door: € 85,92.

C

In artikel 14a, eerste lid, wordt ‘€ 344,76’ vervangen door: € 355,10.

ARTIKEL II

In artikel 2, vierde lid, van de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie wordt ‘€ 13,63’ vervangen door: € 13,90 en wordt ‘€ 20,62’ vervangen door: € 21,03.

ARTIKEL III

Artikel 1 van de Regeling Vergoeding vrijwillige politie wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 166,77’ vervangen door: € 169,69.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 6,95’ vervangen door: € 7,07.

ARTIKEL IV

De Regeling voorzieningen hondengeleiders politie wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt ‘€ 103,53’ vervangen door: € 106,38.

B

In artikel 3, vierde lid, wordt ‘€ 248,47’ vervangen door: € 255,30.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling bevat de aanpassing van de bedragen die jaarlijks met ingang van 1 januari worden gewijzigd overeenkomstig diverse indexcijfers van de prijs- en loonontwikkeling.

Artikelsgewijs

Artikel I en II

De vergoedingsbedragen bij dienstreizen voor logies, ontbijt, lunch, diner, kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de relevante onderdelen van de consumentenprijzen. De bedragen voor de vergoeding van kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden geïndexeerd met 2,2%, de gemiddelde stijging van het totaal van de componenten ontbijt, lunch en diner. De bedragen voor lunch en diner worden geïndexeerd met 2,0%, de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants, fastfood en afhaalservice en cafés. De bedragen voor logies en ontbijt worden geïndexeerd met 3,0%, de wijziging van de consumentenprijsindex voor accommodaties. Het maximumbedrag per maand voor de vergoeding van kosten voor tijdelijke huisvesting wordt geïndexeerd met 1,3%, de wijziging van de consumentenprijsindex voor accommodaties.

Artikel III

De vaste vergoeding en de vergoeding per uur die voor de uitoefening van de politietaak aan de vrijwillige politieambtenaar worden toegekend, worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de door het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerde afgeleide consumenten-prijsindex. De afgeleide consumentenprijsindex is de consumentenprijsindex die is geschoond voor het effect van veranderingen in de tarieven van indirecte en consumptie gebonden belastingen en is maatgevend voor Cao-onderhandelingen en andere arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden. Op basis van het CEP 2013 bedraagt de afgeleide consumentenprijsindex over het gehele jaar 2013 1,75%.

Artikel IV

Artikel 4 van de Regeling voorziening hondengeleiders politie schrijft voor dat de maandelijkse vergoeding voor de kosten ten behoeve van het verzorgen van een diensthond (artikel 2 van de Regeling voorziening hondengeleiders politie) en de maandelijkse compensatie voor de permanente verantwoordelijkheid voor de diensthond (artikel 3, vierde lid, van de Regeling voorziening hondengeleiders politie) jaarlijks worden gewijzigd overeenkomstig de door het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan gepubliceerde geschoonde consumentenprijsindex. Voor het jaar 2013 bedraagt deze index 2,75%.

Artikel V

De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2013 omdat de bedragen jaarlijks met ingang van 1 januari worden gewijzigd overeenkomstig diverse indexcijfers van de prijs- en loonontwikkeling.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.