Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheStaatscourant 2013, 25254Overig

Logo Midden-Drenthe
Wet milieubeheer melkrundveehouderijbedrijf Vorrelveen 14 in Beilen, Midden-Drenthe

Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 6 mei 2013 heeft het volgende bedrijf een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling krachtens de Wet milieubeheer ingediend:

  • H.H. Tiemens, gelegen aan Vorrelveen 14 in Beilen in de gemeente Midden-Drenthe, voor een melkrundveehouderijbedrijf Vorrelveen 14 in Beilen.

Het voornemen van H.H. Tiemens is om de melkrundveehouderij uit te breiden ten opzichte van de reeds gemelde milieusituatie. Uitbreiding zal plaatsvinden door de bouw van een stal voor melk- en kalfkoeien.

Deze activiteiten zijn onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 (gewijzigd 1999, 2006 en 2011) jo. artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe heeft op 3 september 2013 besloten dat door H.H. Tiemens geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wabo voor de voorgenomen activiteit.

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

De aanmeldingsnotitie MER-beoordeling, de besluiten en de relevante stukken liggen van 11 september tot 23 oktober 2013 ter inzage.

De stukken zijn in te zien op www.middendrenthe.nl/omgevingsvergunningen.htm. U kunt de stukken, na telefonische afspraak, ook inzien op het gemeentehuis in Beilen.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Deze beschikking vervangt de beschikking van 20 augustus 2013, gepubliceerd 4 september 2013.