Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Staatscourant 2013, 24880Vergunningen

Logo Utrecht (Utr)Afgehandelde omgevingsvergunning, Archimedeslaan 16 te Utrecht, HZ_WABO-13-07286

Archimedeslaan 16 te Utrecht

HZ_WABO-13-07286

Het plaatsen van prefab spaceboxen met een tijdelijkheid van maximaal 9 jaar en het kappen van 22 bomen.

Datum besluit: 29 augustus 2013

Besluit: Verleend

Inwerkingtreding:

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft toepassing gegeven aan artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De inwerkingtreding van deze omgevingsvergunning is bepaald op 2 weken daags na bekendmaking van dit besluit tenzij er in die periode een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek om voorlopige voorziening door de (bestuurs)rechter is beslist.

Rechtsmiddel: Beroep.

De beroepstermijn begint op de dag na die waarop het besluit en de bijbehorende stukken ter inzage zijn gelegd. Het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning wordt één dag na publicatie op de site(www.officielebekendmakingen.nl) ter inzage gelegd bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61, te Utrecht, open op werkdagen van 9.00-17.00 uur. De beroepstermijn bedraagt zes weken. Gedurende deze termijn kan er beroep ingesteld worden bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.