Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2013, 24633Ruimtelijke plannen

Logo Zederik
Ontwerpbestemmingsplan De Weide herziening Grutto, Zederik

Burgemeester en wethouders van Zederik maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 6 september 2013 gedurende zes weken bij de afdeling Publiekszaken van het gemeentehuis, Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “De Weide herziening Grutto”. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien op www.zederik.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting en heeft betrekking op het uitbreiden van de bebouwingsmogelijkheden van een strook grond aan de Grutto in het plangebied De Weide in Meerkerk, zodat daar bijvoorbeeld ook rijwoningen gerealiseerd kunnen worden.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze gemotiveerd omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij de gemeenteraad, ter attentie van de raadsgriffier, Postbus 1, 4230 BA Meerkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de afdeling Beleid en Strategie, tel. (0183) 35 65 00.

Meerkerk, 5 september 2013,

Burgemeester en wethouders van Zederik, De secretaris, J.H. Koetsenruijter.

De burgemeester, C.J.J. van Ee.