Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2013, 242Overig

Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de verwijderingsbijdrage voor vlakglas, Agentschap NL

Rectificatie van de publicatie stcrt-2013-242.

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij op 7 januari 2013, op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer heeft besloten om de door producenten en importeurs van vlakglas vrijwillig gesloten Overeenkomst inzake de verwijderingsbijdrage (afvalbeheersbijdrage) voor vlakglas (hierna: Overeenkomst) met ingang van de dag na de datum van publicatie tot en met 31 december 2015 algemeen verbindend te verklaren. Reeds driemaal eerder is een Overeenkomst inzake een verwijderingsbijdrage voor vlakglas algemeen verbindend verklaard. De laatste algemeen verbindend verklaring loopt op 31 december 2012 af.

Het verzoek is ingediend door Stichting Vlakglas Recycling Nederland namens de organisatie voor de vlakglas branche, ondertekenaar namens de producenten en importeurs van vlakglas van de Overeenkomst inzake de verwijderingsbijdrage voor vlakglas en namens gemachtigden die deelnemer zijn aan de door Stichting Vlakglas Recycling Nederland uitgevoerde verwijderingsbijdrageregeling, en heeft betrekking op vlakglas, dat voor de eerste maal op de Nederlandse markt wordt afgezet.

De verwijderingsbijdrage wordt geheven teneinde een doelmatig en kostendekkend landelijk verwijderingssysteem voor vlakglas op te zetten.

De verplichting tot afdracht van de verwijderingsbijdrage rust op een ieder die vlakglas in Nederland invoert of op de markt brengt. De verwijderingsbijdrage zal voor isolatieglas € 0,50 per vierkante meter bedragen (exclusief BTW). Onder isolatieglas wordt verstaan een unit van twee of meer ruiten die bijeen wordt gehouden door middel van een metaal- of kunststofstrip en een kitafdichting. Voor de overige soorten vlakglas geldt een verwijderingsbijdrage van € 0 per vierkante meter.

Van het ontwerpbesluit is op 18 oktober 2012 mededeling gedaan in de Staatscourant. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben van 18 oktober 2012 tot en met 29 november 2012 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend.

Gelet op artikel 15.37, vierde lid, van de Wet milieubeheer volgt hieronder eveneens de tekst van de algemeen verbindend verklaarde Overeenkomst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu neemt het volgende in overweging:

 • 1. De heer C. Wittekoek, directeur van de Stichting Vlakglas Recycling Nederland (hierna: VRN), Gentseweg 13, 2803 PC Gouda, heeft op 19 juni 2012 een verzoek tot algemeen verbindend verklaring als bedoeld in artikel 15.36 van de Wet milieubeheer (Wm) van de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas voor de periode 2013-2017 (hierna: de Overeenkomst) ingediend. De Overeenkomst is gesloten tussen de Organisatie voor de Vlakglas Branche (GBO) en de Stichting Vlakglasrecycling Nederland (VRN).

  De algemeen verbindend verklaring wordt aangevraagd voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 en vervangt de algemeen verbindend verklaring van VRN met het kenmerk DGM/K&K 2008111341, welke geldig is tot en met 31 december 2012.

 • 2. Met betrekking tot het verzoek tot algemeen verbindend verklaring wordt de in titel 15.10 van de Wm en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorgeschreven procedure gevolgd.

  Op 12 juli 2012 is er een verzoek om aanvullende informatie aan VRN verzonden. Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring is door VRN op 8 augustus 2012 aangevuld. Op 13 augustus 2012 is de aanvulling mondeling toegelicht. Op 17 augustus 2012 is het verzoek nogmaals aangevuld.

  Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken worden ter inzage gelegd Agentschap NL, divisie Milieu en Leefomgeving, afdeling EVOA & Besluiten, Prinses Beatrixlaan 2 te Den Haag. De kennisgeving over de ter inzagelegging is gepubliceerd in de Staatscourant.

  Op 15 november 2012 heeft VRN verzocht een wijziging aan te brengen in de definitie van isolatieglas. Dit verzoek is ingewilligd en verwerkt in de stukken die ter inzage zijn komen te liggen.

  Het ontwerpbesluit heeft van 18 oktober 2012 tot en met 29 november 2012 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend.

 • 3. De Overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van VRN en dient ter financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor vlakglas.

 • 4. De algemeen verbindend verklaring van de Overeenkomst is nodig om te bewerkstelligen dat ook de producenten en importeurs, die niet vrijwillig partij zijn bij deze overeenkomst verplicht worden de afvalbeheersbijdrage af te dragen.

 • 5. Reeds driemaal eerder is een Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: VROM) op verzoek van VRN algemeen verbindend verklaard. De laatste algemeen verbindend verklaring loopt tot en met 31 december 2012. Dit verzoek tot algemeen verbindend verklaring is hierop het vervolg.

 • 6. Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de Overeenkomst is getoetst aan de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen van 9 mei 1994 (hierna: de regeling) en de Leidraad algemeen verbindend verklaring overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage (avv), zoals op 10 november 2000 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, waarin achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • a. Om een verzoek tot algemeen verbindend verklaring in te dienen is het noodzakelijk dat de indiener aantoont dat zijn verzoek de vereiste meerderheid heeft.

   In artikel 15.37, eerste lid, van de Wm is opgenomen dat een verzoek tot algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage slechts kan worden ingediend door degenen die, onderscheidenlijk organisaties van degenen die wat betreft de gezamenlijke omzet van de betrokken stoffen, preparaten of producten een naar het oordeel van Onze Minister belangrijke meerderheid vormen van degenen die deze stoffen, preparaten of producten in Nederland invoeren of op de markt brengen. In de Memorie van Toelichting is aangegeven dat hierbij gedacht kan worden aan een dekkingsgraad van circa 75%.

   Verder is in artikel 15.37, eerste lid, van de Wm opgenomen dat Onze Minister bij het oordeel over de vraag of er sprake is van een belangrijke meerderheid, in ieder geval betrekt het aantal van degene die het verzoek hebben ingediend in verhouding met het totale aantal van degene die deze stoffen, preparaten of andere producten in Nederland invoeren of op de markt brengen. In de Leidraad is hierover aanvullend opgenomen dat het niet wenselijk is dat een branche waarin één groot bedrijf qua omzet dominant is, via de avv zijn wil kan opleggen aan 50 kleinere bedrijven. Aan de andere kant moet het mogelijk zijn om voor 4 bedrijven die qua omzet een belangrijke meerderheid hebben in een markt waarin nog 10 bedrijven actief zijn, een avv af te geven.

   VRN heeft aangegeven dat er in totaal 225 Nederlandse producenten en importeurs aangesloten zijn bij VRN. Het totale aantal producenten en importeurs in Nederland zal in realiteit hoger zijn omdat VRN hierbij heeft aangegeven dat het totale aantal importeurs niet bekend is bij VRN omdat een aantal buitenlandse producenten de afvalbeheersbijdrage voor hun Nederlandse klanten afdraagt. Daarnaast kan het zijn dat een aantal producenten en importeurs niet aangesloten is bij VRN.

   VRN heeft verder aangegeven dat 88,7% van het geproduceerde en geïmporteerde isolatieglas in Nederland afkomstig is van 64 van deze 225 bij VRN aangesloten leden. VRN heeft dit door en onafhankelijke accountant laten onderzoeken en als bewijs is een acountantsverklaring bij de aanvraag gevoegd.

   De aanvrager heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan het meerderheidsvereiste.

  • b. Op grond van artikel 1, onder a, van de regeling dient in de Overeenkomst de naam, adres en registratienummer bij de Kamer van Koophandel van degenen die partij zijn bij de overeenkomst te worden gegeven.

   Het verzoek bevat de namen, adressen en registratienummers bij de Kamer van Koophandel van de organisaties die partij zijn bij de Overeenkomst.

   Hiermee wordt voldaan aan punt 1a van de regeling.

  • c. Op grond van artikel 1, onder b, van de regeling dient in de Overeenkomst de stof, het preparaat of het andere product waarop de afvalbeheersbijdrage wordt gelegd te worden gegeven.

   VRN heeft aangegeven dat de afvalbeheersbijdrage betrekking heeft op vlakglas dat voor de eerste maal op de Nederlandse markt afgezet wordt. Het betreft de volgende soorten vlakglas: blank float, draadglas, figuurglas, gecoat glas, gehard glas, gelaagd glas, brandwerend glas, gekleurd enkel glas, isolatieglas, tuinbouwglas, verzilverd glas, geëmailleerd/geverfd glas, profielglas, glazen bouwstenen en gebogen glas.

   De afvalbeheersbijdrage zal voor isolatieglas een bepaald bedrag per m2 bedragen. Onder isolatieglas wordt verstaan een unit van twee of meer ruiten die bijeen wordt gehouden door middel van een metaal- of kunststofstrip en een kitafdichting. Ook indien deze is toegepast in een geprefabriceerd bouwdeel, zoals een kozijn of gevelelement van aluminium, kunststof, hout of enig ander materiaal, wordt de unit als isolatieglas beschouwd. Voor de overige soorten vlakglas geldt een afvalbeheersbijdrage van € 0 per vierkante meter.

   De afvalbeheersbijdrage bedraagt voor isolatieglas € 0,50 per vierkante meter (exclusief BTW).

   Hiermee wordt voldaan aan punt 1b van de regeling.

  • d. Op grond van artikel 1, onder c, van de regeling dient in de Overeenkomst de hoogte of de wijze van berekenen van de afvalbeheersbijdrage aan de orde te komen.

   De afvalbeheersbijdrage bedraagt voor isolatieglas € 0,50 per vierkante meter (exclusief BTW). Dit bedrag is gebaseerd op financiële analyses en prognoses om een doelmatig en kostendekkend landelijk verwijderingssysteem voor vlakglas uit te voeren. Voor de overige soorten vlakglas geldt een afvalbeheersbijdrage van € 0 per vierkante meter.

   Hiermee wordt voldaan aan punt 1c van de regeling.

  • e. Op grond van artikel 1, onder d, van de regeling dient in de Overeenkomst een omschrijving van degenen op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage wordt gelegd te worden gegeven.

   In de overeenkomst is opgenomen dat de afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen door iedere producent en/of importeur die voor het eerst vlakglas, in de vorm van isolatieglas, afzet op de Nederlandse markt.

   Hiermee wordt voldaan aan punt 1d van de regeling.

  • f. Op grond van artikel 1, onder e, van de regeling dient in de Overeenkomst een omschrijving van degenen aan wie de afdracht van de afvalbeheersbijdrage moet plaatsvinden te worden gegeven.

   Volgens de leidraad dient in de Overeenkomst gewaarborgd te worden dat de organisatie die de afvalbeheersbijdrage beheert onafhankelijk is en dat de geïnde gelden alleen voor de verwijdering van de betreffende producten in de afvalfase worden besteed.

   VRN int de afvalbeheersbijdrage bij de producent en/of importeur van isolatieglas met behulp van een Onafhankelijke Administratie Vlakglas (hierna: OAV). De door de OAV ontvangen afvalbeheersbijdrage wordt periodiek en automatisch overgemaakt naar VRN. Concurrentiegevoelige informatie kan op deze manier niet worden vrijgegeven.

   Hiermee wordt voldaan aan punt 1e van de regeling.

  • g. Op grond van artikel 1, onder f, van de regeling dient in de Overeenkomst het tijdstip en de wijze waarop de afdracht van de afvalbeheersbijdrage moet plaatsvinden te worden gegeven.

   In de overeenkomst is opgenomen dat na afloop van elk kwartaal iedere deelnemende producent en/of importeur van isolatieglas een opgavenformulier van de OAV ontvangt. Via dit opgavenformulier doet de producent en/of importeur opgave van de hoeveelheid door hem geproduceerde en/of geïmporteerde vierkante meters isolatieglas. De producent berekent aan de hand van de eigen opgave de af te dragen hoeveel afvalbeheersbijdrage hij moet voldoen en maakt dit bedrag over aan de OAV. Dit betekent dat gemiddeld vijfenzeventig dagen nadat het vlakglas voor de eerste keer is afgezet of verkocht op de Nederlandse markt de afvalbeheersbijdrage wordt overgemaakt.

   Hiermee wordt voldaan aan punt 1f van de regeling.

  • h. Op grond van artikel 1, onder g, van de regeling dient in de Overeenkomst de wijze waarop controle op de afdracht plaatsvindt aan de orde te komen.

   Volgens de leidraad moet de controle uitgevoerd worden door een onafhankelijke derde, moet aangegeven worden welke stappen worden ondernomen indien uit de controle blijkt dat een bedrijf niet de juiste gegevens heeft aangeleverd of de afvalbeheersbijdrage niet afdraagt en moet de controlefrequentie worden vermeld.

   In het verzoek is aangegeven dat aan het einde van elk jaar, alle deelnemers een jaaropgave ontvangen van de OAV. Op basis van de jaaropgave geven de deelnemers een directie- en of accountantsverklaring met betrekking tot de juistheid van de gegevens. Voor de juistheid van de door de deelnemers verstrekte gegevens worden steekproefcontroles door een door de OAV gecontracteerde registeraccountant uitgevoerd. Verder zal de werkwijze van de OAV jaarlijks gecontroleerd worden door een daartoe gecontracteerde internationaal opererende registeraccountant. Indien een bedrijf het opgavenformulier niet invult of niet meewerkt aan de steekproefcontrole door een registeraccountant zal het bedrijf na vier weken een eerste aanmaning ontvangen. Twee weken daarna ontvangt het bedrijf een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijke weg de opgave of de controle zal worden afgedwongen.

   Hiermee wordt voldaan aan punt 1g van de regeling.

  • i. Op grond van artikel 1, onder h, van de regeling dient in de Overeenkomst de wijze waarop degene op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheersbijdrage is gelegd, gebruik kan maken van de afvalbeheersstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere product, aan de orde te komen.

   Alle producenten en importeurs van vlakglas in Nederland kunnen kosteloos deelnemen aan het verwijderingssysteem. Hiervoor dient men zich wel aan te sluiten bij VRN.

   In Nederland zijn ongeveer 320 inzamelpunten waar iedereen zijn vlakglasafval gratis kan storten. Voorts biedt VRN een extra service dat niet gedekt is door de afvalbeheersbijdrage aan indien een bedrijf niet naar een inzamelpunt wil rijden of geen inzamelpunt wil worden. Het bedrijf kan een container voor eigen gebruik aanvragen. Daarvoor worden door VRN extra kosten in rekening gebracht. Daarnaast kunnen voor grote renovatieprojecten containers aangevraagd worden. Ook hiervoor vraagt VRN een bijdrage in de transportkosten. Deze kosten zijn redelijk aangezien deze kosten niet in rekening worden gebracht aan producenten en importeurs die hier geen gebruik van maken. Het is terecht dat deze kosten apart worden doorberekend door VRN.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1h van de regeling.

  • j. Op grond van artikel 1, onder i, van de regeling dient in de Overeenkomst de looptijd van de Overeenkomst opgenomen te zijn.

   In de overeenkomst is opgenomen dat deze een geldigheidsduur heeft van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1i van de regeling. Verder wordt bij dit onderdeel verwezen naar hetgeen onder onderdeel l van dit besluit is opgenomen over de fondshoogte.

  • k. Op grond van artikel 2, onder a, van de regeling dient naast de Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de met de afvalbeheersstructuur te realiseren milieudoelstellingen aangegeven te worden.

   VRN schat in dat er jaarlijks 150.000 ton vlakglasafval op de Nederlandse markt vrijkomt. Door VRN is aangegeven dat zij verwacht hiervan jaarlijks 95.000 ton vlakglas in te kunnen zamelen. Deze hoeveelheid kan opgesplitst worden in 44.000 ton breuk-, snij- en productieafval, 40.000 ton vlakglas afkomstig van renovatie- en sloopprojecten en 11.000 ton vlakglas afkomstig van gemeentelijke afvalbrengstations.

   VRN geeft aan dat een groot deel van het overige vlakglas al gerecycled wordt. Dit vlakglasafval afkomstig van de productie van diverse soorten enkelglas (circa 5.000 ton) en bij renovatie en sloop van tuinderkassen (circa 30.000 ton).

   Het verwijderingssysteem voor vlakglas kent slechts één vorm van hergebruik, te weten materiaalhergebruik. 10% van het vlakglas wordt weer toegepast als vlakglas, 55% wordt hergebruikt als glaswol en 35% wordt hergebruikt als verpakkingsglas.

   Van het ingezamelde vlakglas inclusief aanverwante materialen wordt het glas hergebruikt (88%). Van het resterende materiaal wordt een deel gestort (6,72%) en het metaal (0,36%), het folie (2,88%) en het puin hergebruikt (2,04%).

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2a van de regeling.

  • l. Op grond van artikel 2, onder b en c, van de regeling dient naast de Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de organisatorische, technische en financieel-economische opzet van de afvalbeheersstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere product overgelegd te worden.

   Organisatorisch

   Volgens de leidraad dient inzicht gegeven te worden in de loop van de verschillende afval- en geldstromen, de hoogte van het fonds, de deelnemende partijen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Tenslotte moet inzicht gegeven worden in de betrokken rechtspersonen inclusief de statuten.

   Afvalstromen en geldstromen

   In Nederland zijn meer dan 320 inzamelpunten waar iedereen zijn vlakglasafval gratis kan storten. De inzamelpunten zijn gevestigd bij vlakglasbedrijven, grote milieuparken en op overslaglocaties. Indien een bedrijf niet naar een inzamelpunt wil rijden of geen inzamelpunt wil worden, kan een container voor eigen gebruik aangevraagd worden. Hiervoor vraagt VRN een bijdrage in de transportkosten. Daarnaast kunnen voor grote renovatieprojecten containers aangevraagd worden. Ook hiervoor vraagt VRN een extra bijdrage in de transportkosten aan degene die hier gebruik van maakt. Na melding van een volle container wordt deze afgevoerd naar een vlakglasrecyclingfabriek.

   Deelnemende partijen, verantwoordelijkheden en rechtspersonen

   VRN

   VRN is het samenwerkingsverband tussen verenigde producenten en importeurs van vlakglas actief op de Nederlandse markt en is verantwoordelijk voor de organisatie van de inzamelstructuur van het vlakglasafval.

   OAV

   De Onafhankelijke Administratie Vlakglas verzorgt de inning van de afvalbeheersbijdrage op vlakglas.

   Transportbedrijf

   Het transportbedrijf is verantwoordelijk voor het plaatsen, wisselen en afvoeren van de containers. Zij voeren tevens de eerste kwaliteitscontrole op het vlakglas uit en dragen zorg voor de administratieve afhandeling in verband met grensoverschrijdend vervoer van het vlakglasafval.

   Verwerkers vlakglasafval

   De verwerkers zijn verantwoordelijk voor het recyclen van het vlakglasafval en de afzet van het gerecycled materiaal aan de (glas)industrie. Ook optimaliseren de verwerkers de recyclemogelijkheden.

   Inzamelpunten

   De inzamelpunten stellen hun terrein beschikbaar voor de inzameling van het vlakglas. Zij zien toe op de juiste kwaliteit van het vlakglasafval en de veiligheid tijdens het storten van het vlakglas.

   De statuten van VRN zijn bij het verzoek gevoegd.

   Technisch

   Volgens de leidraad dienen in ieder geval, de producten waarvoor de afvalbeheersbijdrage wordt gebruikt, de gestelde kwaliteitseisen, het overdrachtspunt van de producten, de frequentie van inname, eventuele sorteeractiviteiten, het transport en de verwerkingstechnieken, vermeld te worden.

   Inzameling en herverwerking

   Zie afvalstromen en geldstromen onder organisatorisch.

   Verwerkingstechnieken

   In het recyclingproces wordt in eerste instantie grove vervuiling handmatig uitgesorteerd. Vervolgens worden de scherven op de juiste afmeting gebroken. Per afnemer gelden daarbij andere eisen. Uit het gebroken materiaal worden magnetische metalen uitgesorteerd. Vervolgens worden middels Eddy Current en cycloonafzuiging de niet-magnetische metalen en de lichte fractie afgescheiden. Ten slotte worden de in het glas aanwezige stenen middels een steenscheiderinstallatie verwijderd. Het glas is dan gereed om ingezet te worden in de floatglasindustrie, de flessenglasindustrie en de glaswolindustrie.

   Kwaliteitseisen

   De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de contracten met op- en overslagpunten en inzamelpunten.

   Financieel-economisch

   Volgens de leidraad is er inzicht benodigd in de kosten van het verwijderingssysteem, een onderbouwing van de hoogte van de afvalbeheersbijdrage en de eventuele fondsvorming.

   Inkomstenkant

   De financiering van het inzamel- en recyclesysteem vindt voor het belangrijkste deel plaats middels de afvalbeheersbijdrage op isolatieglas. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verhuur van containers en worden er kosten in rekening gebracht op het moment dat er containers met vervuild glas wordt aangeleverd.

   Uitgavenkant

   De volgende uitgaven zijn begroot:

   • a. kosten voor inzameling

   • b. kosten voor verwerking/recycling

   • c. kosten kantoor

   • d. kosten onderzoek

   ad a.

   De kosten voor inzameling omvatten de kosten voor het gebruik van containermateriaal bij de inzamelpunten en de logistieke kosten die gemaakt moeten worden bij wisseling van de volle containers en het transport naar de recyclingfabriek. De kosten bedragen in 2012 € 3.182.500.

   Ad b.

   De kosten voor de verwerking/recycling bedragen in 2012 € –1.589.139.

   Ad c.

   De kosten die samenhangen met het functioneren van VRN worden geschat op € 1.106.000 per jaar. Dit zijn onder andere personeelskosten, huisvesting, communicatie, consultancy en kosten voor de organisatie van de inzameling.

   Ad d.

   Binnen het verwijderingssysteem wordt onderzoek gestimuleerd dat kan leiden tot een verdere optimalisatie van het systeem. Het betreft onderzoek op het gebied van inzameling en verwerking, alsmede op het gebied van organisatie. De kosten bedragen gemiddeld € 100.000 per jaar.

   Fondsvorming

   In de Leidraad algemeen verbindend verklaring overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in paragraaf 6.2.1.4 bij fondsvorming onder punt 5 wordt de eis gesteld dat het fonds niet groter mag worden dan anderhalf keer de in één jaar begrote kosten van inzameling, sortering, demontage, be- en verwerking en transport. VRN heeft bij het verzoek tot algemeen verbindend verklaring financiële gegevens overlegd waaruit bleek dat de maximale fondshoogte in de prognoses overschreden zouden worden. In haar aanvullingen op het verzoek heeft VRN de prognoses voor de inkomsten van de afvalbeheersbijdrage naar beneden bijgesteld vanwege de sterke daling van de productie van vlakglas die door de crisis in de Nederlandse bouwsector is ingezet. Tevens heeft VRN aangegeven dat zij de inzamelpercentages van vlakglas wil verhogen, zodat minder glas bij het overige bouw- en sloopafval terecht komt. Om het afvalglas in te zamelen wat nu nog in het bouw- en sloopafval terecht komt, zal VRN een hogere inzamelvergoeding gaan betalen aan inzamelende bedrijven. De door VRN gegeven aanvullingen resulteren in stijgende kosten van het systeem van VRN en dalende inkomsten.

   De reeds opgebouwde reserve van VRN bedraagt eind 2011 € 2.759.627. In de komende jaren zal de reserve dalen tot circa € 687.464 aan het eind van 2017 en blijft daarmee beneden de in de leidraad avv gestelde maximale fondshoogte van anderhalf keer de in één jaar begrote kosten van inzameling, sortering, demontage, be- en verwerking en transport.

   De opgebouwde reserve zal worden aangewend voor het opvangen van groei van de hoeveelheid ingezameld vlakglasafval. De voorziening is tevens nodig indien, om welke reden dan ook, het systeem door VRN afgebouwd zal moeten worden. Zodra VRN de maximaal toegestane hoogte van het fonds heeft bereikt, zal zij nagaan in welke mate de afvalbeheersbijdrage zal kunnen worden verlaagd. VRN doet, op grond van artikel 2, onder i, van de regeling, jaarlijks verslag van de hoogte van het fonds.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2b en c van de regeling. Het gaat hier echter om voorspellingen waarbij uw eerste prognose over het fonds zelfs hoger uitkomt dan de toegestane norm. Het fonds zit dicht tegen de toegestane grens aan. Daarom ben ik niet bereid om deze avv voor de gevraagde vijf jaar te verlenen maar zal deze voor drie jaar verlenen. Daarmee wordt over drie jaar een nieuw moment gecreëerd waarop het verloop van het fonds meegenomen kan worden bij een besluit op uw eventuele volgende aanvraag.

  • m. Op grond van artikel 2, onder d, van de regeling dient naast de Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze waarop de afvalbeheersstructuur past in internationaal verband aangegeven te worden.

   In het buitenland zijn geen systemen opgezet voor vlakglasrecycling. Bekend is dat vanuit de Belgische, Engelse en Duitse glasmarkt belangstelling is voor het VRN-systeem. Hierover zijn al diverse contacten geweest. VRN geeft aan dat gezien de complexiteit van de verschillende markten er nog geen concrete invulling tot stand is gekomen in die landen.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2d van de regeling.

  • n. Op grond van artikel 2, onder e, van de regeling dient naast de Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de marktstructuur van degenen die die stof, dat preparaat of dat andere product in Nederland invoeren of op de markt brengen, aangegeven te worden.

   Volgens de leidraad dient in ieder geval ingegaan te worden op het aantal bedrijven dat actief is op de markt, de omzet van deze bedrijven en of er sprake is van een groeimarkt.

   VRN geeft aan dat er per jaar volgens de Glas Branche Organisatie 200.000 ton vlakglas wordt afgezet. De afvalbeheersbijdrage voor vlakglas heeft effectief alleen betrekking op isolatieglas. De overige marktgegevens worden door VRN dan ook alleen voor isolatieglas gegeven.

   Jaarlijks wordt er circa 5.000.000 m2 isolatieglas op de markt gebracht. Circa 78% van deze hoeveelheid wordt gebruikt als vervanging voor reeds bestaande beglazing. Het resterende glas is ten behoeve van nieuwbouwprojecten. In de periode 2005 tot 2009 vertoonde de woning- en utiliteitsbouw een stijgende lijn. Maar vanaf 2009 is deze lijn omgebogen in een neerwaartse lijn. Bij VRN zijn 217 Nederlandse producenten en importeurs van isolatieglas aangesloten. Tevens zijn er 8 buitenlandse producenten aangesloten die namens hun Nederlandse klanten aangesloten bij VRN.

   De gemiddelde prijs van al het op de markt gebrachte isolatieglas is thans € 45 per vierkante meter. De afvalbeheersbijdrage van € 0,50 staat dan voor 1,1% van de totaalprijs.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2e van de regeling.

  • o. Op grond van artikel 2, onder f, van de regeling dient naast de Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze waarop getracht is een ieder van de onder e bedoelde personen bij het indienen van het verzoek te betrekken, aangegeven te worden.

   VRN heeft met een schrijven onder alle bedrijven die mogelijkerwijs onder de definitie van producent en/of importeur van isolatieglas konden vallen getracht deze te wijzen op het bestaan, het doel en de wijze waarop zij gebruik kunnen maken van het systeem van VRN. Accountmanagers van VRN bezoeken regelmatig bedrijven die hieronder kunnen vallen. Tevens gebruikt VRN als publicitaire middelen de actuele website artikelen in relevante vakbladen en een nieuwsbrief.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2e van de regeling.

  • p. Op grond van artikel 2, onder g, van de regeling dient naast de Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze waarop getracht is te voorkomen dat gebruikers van die stof, dat preparaat of dat andere product in de praktijk meer dan eenmaal een bijdrage voor het beheer daarvan verschuldigd zullen zijn, aangegeven te worden.

   De afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen door de producent of importeur van isolatieglas, zodra het product voor de eerste keer op de Nederlandse markt is gebracht. Er vindt op geen ander moment een heffing plaats. De afvalbeheersbijdrage is dus maar één keer verschuldigd.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2g van de regeling.

  • q. Op grond van artikel 2, onder h, van de regeling dient naast de Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze waarop aan de consument voorlichting zal worden gegeven over de afvalbeheersbijdrage, aangegeven te worden. Indien de afvalbeheersbijdrage geen consumenten, maar bedrijven treft, zullen de voorlichtingsactiviteiten uiteraard moeten worden toegespitst op deze bedrijven.

   De voorlichting is niet op consumenten gericht, maar op bedrijven. De doelgroepen waarop het communicatieplan zich richt zijn: producenten van vlakglas, veredelaars / groothandel, glaszetters, schilders, renovatiebedrijven, bouwbedrijven, Ministerie van I&M, afvalinzamelende bedrijven en gemeentelijke milieuparken. De doelgroepen worden geïnformeerd over het bestaan, het doel en de wijze waarop zij gebruik kunnen maken van het verwijderingssysteem.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2h van de regeling.

  • r. Op grond van artikel 2, onder i, van de regeling dient naast de Overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage in ieder geval de wijze van rapportage over de voortgang van de punten onder a tot en met d van de regeling, aangegeven te worden.

   Volgens de leidraad dient aangegeven te worden de wijze waarop de informatie wordt verzameld, de frequentie waarmee de informatie wordt verzameld en een schatting van de betrouwbaarheid van de informatie.

   De monitoring ten behoeve van de rapportage vindt plaats door middel van maandelijkse opgave van transporteurs en verwerkers en opgaven één maal per kwartaal door de producenten en importeurs. Een overzicht van inkomsten en uitgaven wordt opgesteld op basis van een door een registeraccountant goedgekeurde jaarrekening. De betrouwbaarheid van de informatie wordt gecontroleerd door steekproefcontroles bij de deelnemers. Daarnaast worden bij de verwerkers een audit gedaan of kan een accountantsverklaring verlangd worden over de door hen aangeleverde gegevens.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2i van de regeling.

Gelet op het voorgaande en artikel 15.37 van de Wet milieubeheer,

BESLUIT

de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas voor de periode 2013-2017 algemeen verbindend te verklaren van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 of zoveel eerder als de Overeenkomst voortijdig eindigt.

Van dit besluit zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant onder bijvoeging van de tekst van de Overeenkomst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De overeenkomst over de verwijderingsbijdrage voor vlakglas 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017.

De ondergetekenden,

producenten en importeurs van vlakglas, verenigd binnen de Organisatie voor de Vlakglas Branche Organisatie (GBO), en,

de Stichting Vlakglas Recycling Nederland (VRN),

overwegende dat,

 • de grootste producenten en importeurs van vlakglas tezamen met de GBO een landelijk verwijderingsysteem voor vlakglas hebben opgezet om zoveel mogelijk vlakglas te kunnen hergebruiken, voor welk VRN is opgericht;

 • participanten van VRN die vlakglas afzetten in Nederland zich, door middel van een daartoe gesloten overeenkomst, verplichten tot het afdragen van een verwijderingsbijdrage ter dekking van de kosten van bovenbedoeld verwijderingsysteem, één en ander conform het bepaalde terzake in de statuten van VRN;

 • de binnen VRN vertegenwoordigde producenten en importeurs ten aanzien van vlakglas zowel in aantal als in marktaandeel een absolute meerderheid op de Nederlandse markt vertegenwoordigen;

 • de aanwezigheid van de Algemeen Verbindend Verklaring een noodzakelijke randvoorwaarde is voor het operationaliseren van de landelijk toepasbare en uniforme verwijderingsbijdrage,

komen overeen als volgt:

Overeenkomst inzake de verwijderingsbijdrage

Artikel 1 De definities

VRN

Het samenwerkingsverband tussen de verenigde producenten en importeurs van vlakglas actief op de Nederlandse markt verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van vlakglas dat is vrijgekomen bij de veredeling van vlakglas en uit renovatie-werkzaamheden en dat aan hen wordt aangeboden.

Vlakglas

Vlakglas is een verzamelnaam voor meerdere soorten glas die in de woning- en utiliteitsbouw worden gebruikt, te weten: blank floatglas, draadglas, figuurglas, gecoat glas, gehard glas, gelaagd glas, brandwerend glas, gekleurd enkel glas, isolatieglas, tuinbouwglas, verzilverd glas, geëmailleerd/geverfd glas, profielglas, glazen bouwstenen, gebogen glas.

Blank floatglas

Doorzichtig vlakglas met gladde en ogenschijnlijk vlakke oppervlakken.

Draadglas

Doorschijnend vlakglas met draad inleg.

Figuurglas

Vlakglas met een gefigureerd oppervlak aan één of beide zijden.

Gecoat glas

Vlakglas met een extreem dun doorzichtig metaallaagje op het oppervlak aangebracht.

Gehard glas

Thermisch behandeld vlakglas om de sterkte/belastbaarheid te verhogen.

Gelaagd glas

Doorzichtig vlakglas met een doorzichtige tussenlaag van een kunststof materiaal.

Brandwerend glas

Brandwerend glas is net als gelaagd glas opgebouwd uit meerdere lagen en voorzien van een brandvertragende gel of folie.

Gekleurd enkel glas

Doorzichtig gekleurd vlakglas met gladde en ogenschijnlijk vlakke oppervlakken.

Isolatieglas

Unit van twee of meer ruiten van één van bovenstaande samenstellingen die bijeen wordt gehouden door middel van een metaal- of kunststofstrip en een kitafdichting. Ook indien deze is toegepast in een geprefabriceerd bouwdeel, zoals een kozijn of gevelelement van aluminium, kunststof, hout of enig ander materiaal, wordt de unit als isolatieglas beschouwd.

Tuinbouwglas

Glas dat wordt toegepast voor kassenbouw in de tuinbouwsector.

Verzilverd glas

Doorzichtig vlakglas met een spiegelend zeer dun metaallaagje op het oppervlak aangebracht.

Geëmailleerd/geverfd glas

Vlakglas met een dun laagje emaille of verf op het oppervlak aangebracht.

Profielglas

Al dan niet gewapend profielglas in U-vorm.

Glazen bouwstenen

Doorschijnende glazen elementen die luchtdicht zijn en die doorgaans samengesteld zijn uit twee of meer aan elkaar gelaste delen in blokvorm.

Gebogen glas

Warm gebogen glas, uitvoeringsmogelijkheden in al de genoemde glassoorten.

Inzamelen

Het proces van ophalen van vlakglasafval afkomstig uit het productieproces als uitval/afval of uit renovatiewerkzaamheden bij bedrijven die vlakglas verhandelen, bewerken en verwerken, een en ander met behulp van speciaal hiertoe uitgeruste voertuigen, het transporteren van het vlakglasafval naar een verwerkingsplaats teneinde dit te kunnen behandelen.

Behandelen

Het sorteren, breken, reinigen en scheiden van ingezameld vlakglas zodat dit maximaal geschikt is voor hergebruik in de glasindustrie.

Verwijderingsbijdrage

De bijdrage aan de kosten in het kader van het organiseren en het uitvoeren van het inzamelen en recyclen van vlakglas in Nederland binnen het verwijderingsysteem, waaronder begrepen het in stand houden van een garantiefonds.

Garantiefonds

Het fonds ter bestrijding van financiële calamiteiten, voortvloeiend uit of samenhangend met het organiseren en/of uitvoeren van het inzamelen en recyclen van vlakglas in Nederland, welk fonds gevuld wordt met eventuele positieve saldi in enig jaar.

Producent

Producent is de natuurlijke of rechtspersoon die in Nederland vlakglas produceert.

Importeur

Importeur is in ieder geval de natuurlijke of rechtspersoon die blijkens de aankoopfactuur vlakglas geleverd heeft gekregen waarop buitenlandse BTW dan wel een BTW-nultarief, in combinatie met BTW-identificatienummers, is toegepast.

Producten

De producten zoals gedefinieerd onder de definitie van vlakglas.

Onafhankelijke Administratie Vlakglas (OAV)

De OAV is onderdeel van VRN en heeft als enige werkzaamheid het administreren en innen van de verwijderingsbijdrage. De OAV wordt operationeel bemand door mensen van een onafhankelijk accountants- c.q. administratiekantoor.

Artikel 2 De verwijderingsbijdrage

 • 2.1 Teneinde een doelmatig en kostendekkend landelijk verwijderingsysteem voor vlakglas op te zetten, verplichten de producenten en importeurs, zoals gedefinieerd in artikel 1, zich tot het afdragen van een verwijderingsbijdrage op producten, zoals genoemd in artikel 1 onder ‘vlakglas’.

 • 2.2 De hoogte van de verwijderingsbijdrage voor isolatieglas bedraagt € 0,50 per vierkante meter (exclusief BTW). Voor de overige soorten vlakglas geldt een verwijderingsbijdrage van € 0,–.

 • 2.3 De verwijderingsbijdrage wordt afgedragen door iedere producent en/of importeur die voor het eerst vlakglas afzet op de Nederlandse markt.

 • 2.4 De Minister zal verzocht worden onderhavige overeenkomst algemeen verbindend te verklaren. Na algemeen verbindend verklaring zijn ook producenten en importeurs die deze overeenkomst niet hebben ondertekend en niet bij VRN zijn aangesloten verplicht tot het afdragen van de verwijderingsbijdrage.

Artikel 3 Het verwijderingsysteem

 • 3.1 Alle producenten en importeurs van vlakglas in Nederland kunnen kosteloos deelnemen aan het verwijderingsysteem. Voorwaarde hiervoor is dat zij zich aansluiten bij VRN. Een formeel verzoek tot aansluiting kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend.

  Een aansluitingsformulier kan telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd bij VRN. Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek tot aansluiting ontvangt de aanvrager een bevestiging van aansluiting.

 • 3.2 VRN is verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van vlakglas dat is vrijgekomen bij de veredeling van vlakglas en uit renovatiewerkzaamheden en dat aan hen wordt aangeboden.

 • 3.3 Vlakglas dat binnen het verwijderingsysteem wordt geaccepteerd dient te behoren tot één van de soorten vlakglas zoals gedefinieerd in artikel 1 onder ‘vlakglas’. Dit betekent dat kozijnen of andere kaders waarin het vlakglas is aangebracht dienen te worden verwijderd alvorens het vlakglas kan worden aangeboden.

Artikel 4 Het innen van de verwijderingsbijdrage

 • 4.1 VRN int de verwijderingsbijdrage bij de producent en/of importeur van isolatieglas met behulp van de OAV, gemiddeld vijfenzeventig dagen nadat het vlakglas voor de eerste keer is afgezet of verkocht op de Nederlandse markt.

 • 4.2 Na afloop van elk kwartaal ontvangt iedere deelnemende producent en/of importeur van isolatieglas een opgavenformulier van de OAV. Via dit opgavenformulier doet de producent en/of importeur opgave van het aantal door hem geproduceerde en/of geïmporteerde hoeveelheid vierkante meters isolatieglas. Aan de hand van de eigen opgave berekent de producent en/of importeur de af te dragen hoeveelheid verwijderingsbijdrage en maakt dit bedrag (inclusief de verplichte BTW) over aan de OAV. Na vier weken ontvangt het bedrijf een eerste herinnering. Twee weken daarna ontvangt het bedrijf een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg opgave zal worden afgedwongen

 • 4.3 Aan het einde van een jaar, ontvangen alle deelnemers een jaaropgave van de OAV. Op basis van deze jaaropgave geven de deelnemers een directie- of accountantsverklaring met betrekking tot de juistheid van de informatie. Voor de controle op de juistheid van de door de deelnemers verstrekte gegevens worden steekproefcontroles door een door de OAV gecontracteerde registeraccountant uitgevoerd. Hiervoor worden jaarlijks tien bedrijven geselecteerd. De accountant voert het onderzoek over de opgave over het voorgaande jaar bij het betreffende bedrijf uit aan de hand van zijn financiële administratie. De geselecteerde bedrijven ontvangen van de OAV een mededeling dat zij door de account geselecteerd zijn voor een steekproefcontrole en dat deze accountant hen zal benaderen voor een afspraak voor de controle. Als een bedrijf niet wilt meewerken aan deze controle dan ontvangt hij na vier weken een eerste aanmaning. Twee weken daarna ontvangt het bedrijf een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg de controle zal worden afgedwongen.

 • 4.4 De door de OAV ontvangen verwijderingsbijdrage wordt periodiek en automatisch overgemaakt naar VRN. Concurrentiegevoelige informatie kan op deze manier niet worden vrijgegeven.

 • 4.5 Controle op de werkwijze van de OAV en daarmee tevens controle op de inning van de verwijderingsbijdrage geschiedt jaarlijks door een daartoe gecontracteerde internationaal opererende registeraccountant.

 • 4.6 Na constatering van het feit dat een producent of importeur deze overeenkomst niet heeft ondertekend, maar daartoe wel verplicht is volgens de algemeen verbindend verklaring, ontvangt hij van de OAV een aanmeldingsformulier. Na vier weken dagen ontvangt het bedrijf een eerste herinnering. Twee weken daarna ontvangt het bedrijf een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg ondertekening van deze overeenkomst zal worden afgedwongen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017.

Artikel 6 Geschillen

Deze overeenkomst is overeengekomen en opgesteld naar Nederlands recht. Ieder geschil voortvloeiend uit of in relatie met deze overeenkomst zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag (Nederland).

Indien de overeenkomst algemeen verbindend verklaard is en het vermoeden bestaat dat producenten en importeurs die onder werkingssfeer van deze overeenkomst vallen, de verwijderingsbijdrage niet afdragen, is de Milieudienst bevoegd om op verzoek van de VRN een onderzoek in te stellen.

Ondertekend door:

De Organisatie voor de Vlakglas Branche Organisatie (‘GBO’),

mede namens de bij haar aangesloten leden en

de Stichting Vlakglas Recycling Nederland (‘VRN’)