Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2013, 24022Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 21 augustus 2013, met kenmerk 00.015.302, tot wijziging van de Vergunning Nationale Postcode Loterij 2013/2014

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de Nationale Postcode Loterij van 19 juli 2013 tot het aanpassen van het deelnemersreglement in verband met een lotprijsverhoging;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen en het Kansspelenbesluit;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de postcodeloterij (Vergunning Nationale Postcode Loterij 2013/2014, Staatscourant nr. 171, d.d. 2 januari 2013) wordt als volgt gewijzigd:

Onder A.2 wordt het tweede onderwerp vervangen door het volgende:

  • het door de vergunninghouder opgestelde deelnemersreglement zoals goedgekeurd op 21 augustus 2013;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 21 augustus 2013

Hoogachtend,

de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken en Communicatie

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

De Nationale Postcode Loterij N.V. heeft een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning Nationale Postcode Loterij 2013/2014. Er is een wijziging aangevraagd van deze vergunning.

De wijziging betreft het aanpassen van het deelnemersreglement ten aanzien van de lotprijs. De wijziging houdt in dat de basis lotprijs in december 2013 met 0,25 euro wordt verhoogd tot 10,50 euro.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen.