Verordening tot intrekking van de verordeningen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants maakt, gelet op artikel 23, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep, onderstaande verordening bekend, welke door de ledenvergadering op 24 juni 2013 is vastgesteld.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

ARTIKEL I

De Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de NOvAA (Stcrt. 1996, 119) wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

De Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid (Stcrt. 2012, 15998) wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

  • 1. Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de verordeningen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

TOELICHTING

In de Wet op het accountantsberoep is bepaald dat de NBA in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De verordeningen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals die vanaf 1 juli 2012 van kracht zijn, hadden tot doel te bepalen dat de NBA niet door het gezamenlijke bestuur vertegenwoordigd hoefde te worden, maar dat de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid de NBA kon vertegenwoordigen.

Bij nader inzien is het echter praktischer om de vertegenwoordiging van de NBA niet vorm te geven door middel van een verordening, maar door middel van volmachten. Ook zonder de verordeningen is het voor de praktijk immers noodzakelijk dat het bestuur gebruik maakt van volmachten. Uit het oogpunt van beperking van regelgeving is het dan niet noodzakelijk om de vertegenwoordigingsbevoegdheid ook nog met een verordening te regelen. Ook is het met het overdragen van bevoegdheden bij wijze van volmacht, eenvoudiger om in te spelen op gewijzigde omstandigheden. Verleende volmachten worden gepubliceerd in de Staatscourant en ingeschreven in het handelsregister.

Naar boven