Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PolitieStaatscourant 2013, 23803Overig

Regeling vergoedingen commissies politie 2013

De korpschef,

gelet op:

 • de artikelen 3, zesde lid, en 4, zesde lid, van de Regeling klachtbehandeling politie;

 • artikel 25, derde lid van de Regeling beheer politie,

 • de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

 • het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies,

besluit de hierna volgende regels vast te stellen ten aanzien van de vergoedingen voor leden van de klachtencommissies, de commissies van toezicht arrestantenzorg en de bezwaaradviescommissies als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 1 De klachtencommissie

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. de klachtencommissie:

  de klachtencommissie als bedoeld in artikel 67a van de Politiewet 2012.

  b. vergadering:

  een bijeenkomst waarin de klachtencommissie in algemene zin de wijze waarop zij klachten behandelt en de bevindingen over behandelde klachten bespreekt, de voorbereiding en afhandeling ervan daaronder begrepen.

  c. voorzitter:

  de op grond van artikel 3, eerste lid of artikel 4, derde lid van de Regeling klachtbehandeling politie aangewezen voorzitter of plaatsvervangend voorzitter.

  d. fungerend voorzitter:

  het door de voorzitter aangewezen lid van de klachtencommissie dat ter zitting de klachtbehandeling leidt.

 • 2. Over de in deze regeling genoemde bedragen is geen omzetbelasting verschuldigd.

 • 3. Voor zover over deze vergoedingen inkomstenbelasting verschuldigd is, komt dit voor rekening van het commissielid.

Artikel 2

 • 1. De (fungerend) voorzitter ontvangt voor de werkzaamheden ten behoeve van het bepalen op welke wijze de door de commissie ontvangen klachten behandeld worden een vergoeding van € 65,– per uur.

 • 2. Een lid of (fungerend) voorzitter ontvangt voor het voeren van (een) bemiddelingsgesprek(ken) tussen klager en de betrokken politieambtenaar een vergoeding van € 117,– per klacht.

 • 3. De (fungerend) voorzitter ontvangt voor het (enkelvoudig of meervoudig) behandelen van en adviseren over een klacht een vergoeding van € 117,– per klacht.

 • 4. Een lid, niet zijnde de (fungerend) voorzitter, ontvangt voor het (meervoudig) behandelen van en adviseren over een klacht een vergoeding van € 90,– per klacht.

 • 5. Een lid, niet zijnde de voorzitter, ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,–.

 • 6. De voorzitter ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,–.

 • 7. De voorzitter en leden van de klachtencommissie ontvangen een vergoeding van reiskosten overeenkomstig het Besluit tegemoetkoming reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (BRVVP). Andere kosten dan reiskosten worden niet vergoed.

Paragraaf 2 De commissie van toezicht arrestantenzorg

Artikel 3

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de CTA:

de commissie van toezicht arrestantenzorg als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Regeling beheer politie.

b. inspectie:

bezoek aan een locatie waar personen worden ingesloten ter uitoefening van de toezichtstaak, de voorbereiding en afhandeling ervan daaronder begrepen;

c. vergadering:

een vergadering waarin de werkzaamheden van de CTA worden besproken, de voorbereiding en afhandeling ervan daaronder begrepen;

d. voorzitter:

de op grond van artikel 2, eerste lid van de Regeling toezicht arrestantenzorg 2013 aangewezen voorzitter of plaatsvervangend voorzitter voor zover die feitelijk optreedt ter vervanging van de voorzitter.

Artikel 4

 • 1. Leden van de CTA, inclusief de voorzitter, ontvangen een vergoeding van € 135,– per dagdeel voor het uitvoeren van inspecties.

 • 2. Leden van de CTA, de voorzitter uitgezonderd, ontvangen een vergoeding van € 135,– per dagdeel voor het bijwonen van een vergadering.

 • 3. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 175,– per dagdeel voor het bijwonen van een vergadering.

 • 4. De leden van het landelijk centrum CTA, inclusief de voorzitter, ontvangen een vergoeding van € 175,– per dagdeel voor het bijwonen van een vergadering.

 • 5. De voorzitter en leden van de CTA ontvangen een vergoeding van reiskosten overeenkomstig het Besluit tegemoetkoming reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (BRVVP). Andere kosten dan reiskosten worden niet vergoed.

Paragraaf 3 De bezwaaradviescommissie

Artikel 5

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de bezwaaradviescommissie:

een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

b. zitting:

een zitting waarin gekomen wordt tot behandeling van c.q. advisering aan het bevoegd gezag over bezwaarschriften, de voorbereiding en afhandeling ervan daaronder begrepen.

Artikel 6

 • 1. Een lid van de bezwaaradviescommissie ontvangt voor het bijwonen van een zitting een vergoeding van € 200,– per dagdeel.

 • 2. De voorzitter van de bezwaaradviescommissie ontvangt voor het bijwonen van een zitting een vergoeding van € 260,– per dagdeel.

 • 3. Geen recht op de in het eerste en tweede lid genoemde vergoeding hebben commissieleden en -voorzitters die aangesteld zijn als ambtenaar van politie en een zitting bijwonen:

  • a. in diensttijd;

  • b. gedurende de tijd waarin hen buitengewoon verlof verleend is op grond van artikel 35 of 35a van het Besluit algemene rechtspositie politie.

 • 4. De voorzitter en leden van de bezwaaradviescommissie ontvangen een vergoeding van reiskosten overeenkomstig het Besluit tegemoetkoming reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (BRVVP). Andere kosten dan reiskosten worden niet vergoed.

Paragraaf 4 De adviescommissie PTSS politie

Artikel 7

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de adviescommissie PTSS politie:

een commissie als bedoeld in hoofdstuk 5 van de circulaire PTSS politie van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 18 december 2012 (kenmerk 335056)

b. vergadering:

een vergadering waarin gekomen wordt tot advisering aan het bevoegd gezag over het beroepsgerelateerd zijn van PTSS met het oog op besluiten tot vaststelling van de vraag of er sprake is van een beroepsziekte in de zin van de rechtspositie.

Artikel 8

 • 1. Een lid van de adviescommissie PTSS politie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,– per dagdeel.

 • 2. De voorzitter van de adviescommissie PTSS politie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,– per dagdeel.

 • 3. Geen recht op de in het eerste en tweede lid genoemde vergoeding hebben commissieleden en -voorzitters die aangesteld zijn als ambtenaar van politie en een zitting bijwonen:

  • a. in diensttijd;

  • b. gedurende de tijd waarin hen buitengewoon verlof verleend is op grond van artikel 35 of 35a van het Besluit algemene rechtspositie politie.

 • 4. De voorzitter en leden van de adviescommissie PTSS politie ontvangen een vergoeding van reiskosten overeenkomstig het Besluit tegemoetkoming reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (BRVVP). Andere kosten dan reiskosten worden niet vergoed.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 9

 • 1. Deze regeling, met uitzondering van paragraaf 4, treedt in werking met ingang van de dag van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 2013 en is van toepassing op activiteiten van de commissies die op of na 1 juli 2013 plaatsvinden.

 • 2. Paragraaf 4 treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 10

Conform het gestelde in de Overgangsregeling vergoedingen klachtencommissies, commissies van toezicht arrestantenzorg en bezwaaradviescommissies zijn per 1 juli 2013 de op grond van bedoelde Overgangsregeling vanaf 1 januari 2013 in stand gelaten regelingen, vervallen.

Artikel 11

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling vergoedingen commissies politie 2013. De regeling zal worden gepubliceerd op de website van de politie.

Vastgesteld op 15 augustus 2013.

G.L. Bouman korpschef

TOELICHTING

In deze regeling worden de vergoedingen opgenomen voor diverse commissies die activiteiten verrichten ten behoeve van de politie. Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de voorheen binnen de voormalige politieregio’s geldende vergoedingen. Daarbij verdient opmerking dat deze soms tamelijk uiteen liepen, hetgeen onvermijdelijk met zich brengt dat de wijziging voor sommige commissies een verhoging, voor andere een verlaging van vergoedingen betekent.

Ten aanzien van de klachtencommissie

De klachtencommissie wordt gevraagd om advies uit te brengen over klachten die van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn. Immers, iedere niet in de informele fase afgehandelde klacht wordt aan de klachtencommissie voorgelegd, ongeacht of deze wellicht van zeer eenvoudige aard is, of het belang van de klager of de gedraging wellicht (relatief) gering is. Mede om die reden is het wenselijk dat de commissie de mogelijkheid heeft verschillende behandelwijzen toe te passen, welke vastgelegd zullen worden in het door de commissies gezamenlijk op te stellen huishoudelijk reglement. Die verschillende behandelwijzen rechtvaardigen verschillende vergoedingen die bovendien gekoppeld worden aan een activiteit, niet aan een dagdeel. Benoemd zijn bemiddeling, enkelvoudige behandeling en meervoudige behandeling.

Naar verwachting zal bemiddeling van de klacht door de commissie slechts sporadisch voorkomen. De behandeling van een klacht door de politieorganisatie vindt immers primair plaats door middel van bemiddeling. Pas wanneer die niet succesvol is geweest wordt de commissie om advies gevraagd en lijkt bemiddeling derhalve een gepasseerd station. Het is echter voorstelbaar dat er toch nog kans is op succesvolle bemiddeling door de commissie, bijvoorbeeld omdat de klager meer vertrouwen heeft in de commissie als bemiddelaar. Die kans moet men dan zeker niet voorbij laten gaan. Voor de hoogte van de vergoeding hiervoor is aangesloten bij de vergoeding voor een enkelvoudige behandeling van een klacht als hierna omschreven.

Krachtens de Regeling klachtbehandeling politie komt een advies over een klacht door drie leden tot stand. Daarvan kan echter worden afgeweken, in die zin dat de voorzitter de klacht behandelt zonder daarin te worden bijgestaan door overige commissieleden. De complexiteit van de enkelvoudige behandeling zal naar zijn aard relatief gering zijn, maar gelet op het feit dat de procedure verder niet zal afwijken van de meervoudige behandeling en bovendien de voorzitter op dat moment alleen de verantwoordelijkheid draagt voor het advies, ligt een vergoeding gelijk aan die van een meervoudige behandeling voor de hand.

Nu de Regeling klachtbehandeling politie bepaalt dat een advies door drie leden tot stand komt, zullen

de reguliere (in praktijk vaak maandelijkse) bijeenkomsten c.q. hoorzittingen waarin de klachten worden behandeld logischerwijs plaatsvinden met niet meer dan drie leden. Waar elke commissie, gelet op de omvang van de eenheden waaraan de commissies verbonden zijn, uit meer dan drie leden bestaat zal deze derhalve telkens niet voltallig aanwezig zijn. Uiteraard is het goed dat periodiek (enkele keren per jaar) de commissie wel in volle omvang bijeen is, zodat kennis en ervaringen gedeeld worden. Dit bevordert enerzijds een uniforme wijze van behandeling en advisering door de commissieleden, anderzijds het signaleren van structurele tekortkomingen binnen de politie zoals die kunnen blijken uit klachten. Dergelijke bijeenkomsten zijn in artikel 1, eerste lid sub b gedefinieerd als vergadering. Daarmee wordt derhalve uitdrukkelijk niet gedoeld op de voor de individuele klachtbehandeling noodzakelijke bijeenkomsten van telkens drie leden.

Ten aanzien van de commissie van toezicht arrestantenzorg

Voor deze commissie is gekozen voor vergoedingen per dagdeel. Dat heeft te maken met de verschillen in voor inspecties benodigde tijd. In de grote steden zijn de reistijden naar de te bezoeken locaties vaak kort en zijn eenvoudig meerdere locaties per dagdeel te bezoeken, in de geografisch veel grotere eenheden (met name Noord- en Oost-Nederland) zijn de reistijden veel langer. Het ligt voor de hand dat waar mogelijk meerdere, dicht bij elkaar gelegen locaties, per dagdeel bezocht worden.

Ten aanzien van de bezwaaradviescommissie

Ook voor deze commissie is gekozen voor vergoeding per dagdeel. Het ligt voor de hand dat planning van zittingen zo efficiënt mogelijk plaatsvindt en derhalve meerdere bezwaren per dagdeel behandeld kunnen worden. De ervaring leert dat per dagdeel twee á drie bezwaarschriften behandeld kunnen worden, maar dat is uiteraard afhankelijk van de aard van het bezwaar.

Anders dan bij de klachtencommissie en commissie van toezicht arrestantenzorg kan het voorkomen dat politieambtenaren, ofwel namens de politie, ofwel namens de vakbonden, deel uitmaken van de bezwaaradviescommissie. Voor zover zij de daaruit voortvloeiende werkzaamheden verrichten in diensttijd of tijdens daarvoor verleend verlof is een vergoeding niet aan de orde.

Ten aanzien van de adviescommissie PTSS politie

Gekozen is om aan te sluiten bij de vergoedingen voor de bezwaaradviescommissie. Hoewel de formele positie van beide commissies uiteraard wezenlijk verschilt zijn er voldoende overeenkomsten in werkinhoud om die keuze te rechtvaardigen. Geadviseerd wordt over een rechtspositionele kwestie. De bezwaaradviescommissie kan zelfs exact dezelfde vraag krijgen als de adviescommissie PTSS politie (is sprake van een beroepsziekte in de zin van de rechtspositie), maar dan in een latere procedure van besluitvorming.

Datum inwerkingtreding

De bepalingen omtrent de vergoedingen voor de adviescommissie PTSS politie treden een jaar later in werking dan de overige bepalingen. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de adviescommissie PTSS politie eerst op 1 juli 2.013 haar werkzaamheden is begonnen en die werkzaamheden wijken in deze beginperiode wezenlijk af van de op langere termijn structureel te verwachten werkzaamheden. Ten eerste dient de commissie, voordat met de daadwerkelijke beoordeling van individuele casussen kan worden begonnen, een protocol op te stellen waarin onder meer het beoordelingskader vastgelegd dient te worden waaraan getoetst zal worden. Met name deze opdracht vergt een grote mate van deskundigheid op dit gebied, aangezien het een volledig nieuw gegeven is. Ten tweede dient onder grote tijdsdruk een grote hoeveelheid zaken behandeld te worden, nu de circulaire PTSS politie terugwerkt tot 1 januari 2007 en daardoor heel veel ‘oude’ zaken volledig opnieuw beoordeeld moeten worden. Een en ander rechtvaardigt voor deze beginfase een afwijkende vergoeding. Verwacht mag worden dat over een jaar het protocol is vastgesteld en de oude zaken behandeld zijn.

Evaluatie

De invoering van de Politiewet 2012 en daarmee de totstandkoming van één landelijk politiekorps brengt niet alleen voor de politie zelf veranderingen met zich, ook voor de aan de politie verbonden commissies. Voor de ene commissie zullen die veranderingen zeer gering zijn, voor de andere wellicht zeer groot. Deze wijzigingen liggen primair op werkinhoudelijk vlak, maar door deze regeling ook op financieel gebied. Een evaluatie zowel van de werkwijze van de diverse commissies in samenhang met de werkwijze van de politie op de betreffende onderwerpen als van de financiële gevolgen ligt voor de hand. Op welke termijn dit zal plaatsvinden zal nog nader dienen te worden bepaald, waarbij echter wel thans reeds wordt opgemerkt dat dit eerder zal plaatsvinden dan de in artikel 74 Politiewet 2012 genoemde termijn van vijf jaar.