Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 23669Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - ZuidVerkeersbesluit secundaire rijweg Gustav Mahlerlaan ter hoogte van ACTA Amsterdam-Zuid

Kenmerk: 2013/16518

Van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • dat op de secundaire rijweg van de Gustav Mahlerlaan, vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, drie laad en losplekken en zeven taxi standplaatsen gelegen zijn;

 • dat er hier geen parkeerplaatsen zijn voor taxibusjes die niet aangesloten zijn bij de Toegestane Taxi Organisatie omdat ze van buiten Amsterdam afkomstig zijn en voor ouders met een busje die hun gehandicapt kind komen brengen en halen voor een behandeling in het ziekenhuis;

 • dat de maximale doorrijhoogte van deze parkeergarage 2,10 meter is;

 • dat de garage niet gebruikt kan worden voor de busjes van gehandicaptenvervoer omdat deze hoger zijn dan 2,10 meter en dat er in de buurt van de ingang geen andere plekken zijn waar deze busjes kunnen staan;

 • dat er onder het ACTA een parkeergarage is gelegen met gehandicaptenparkeerplaatsen welke gratis gebruikt kunnen worden door gehandicapten op vertoon van hun gehandicaptenkaart;

 • dat achter de ACTA een ruimte is voor laden en lossen;

 • dat daarom deze vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en drie laad en losplekken opgeheven kunnen worden;

 • dat deze 7 plekken dan ingericht gaan worden voor de busjes van gehandicapten vervoer met een minimale hoogte van 2,00 meter en maximaal drie uur;

 • dat de aanwijzing van deze verkeersmaatregel in het kader van het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie positief advies geeft op onderstaand besluit;

 • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

 • 1.door het verwijderen van verkeersborden conform model E06 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en gelet op art. 26 van het RVV 1990, aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaatsen

  (verkeersbesluit 2011/21467 onder punt 3 besluitdatum 5 december

  2011)

  de secundaire rijweg van de Gustav Mahlerlaan vier parkeerplaatsen ter

  hoogte van perceel 3004:

 • 2.door het verwijderen van verkeersborden conform model E7 van

Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

aan te wijzen als gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en

lossen van goederen:(verkeersbesluit 2011/21467 onder punt 4 besluitdatum

5 december 2011)

de secundaire rijweg van de Gustav Mahlerlaan drie parkeerplaatsen ter

hoogte van perceel 3004.

3.door het plaatsen van verkeersborden conform model E6 van Bijlage I van

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en gelet op art. 26

van het RVV 1990, aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaatsen:

de secundaire rijweg van de Gustav Mahlerlaan zeven parkeerplaatsen ter

hoogte van perceel 3004, met op het onderbord alleen busjes voor

gehandicaptenvervoer min. 2 m hoogte en max. 3h.

Namens deze,

J. Dijstelbloem

afdelingsmanager Beleidsrealisatie Fysiek Domein

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de WVW 1994 in beroep. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Een belanghebbende kan alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als deze een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft gestuurd. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.