Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2013, 23609Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Rectificatie Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Nuth, Nuth

De gemeenteraad heeft op 18 juni 2013 het bestemmingsplan Buitengebied Nuth gewijzigd vastgesteld.

Begrenzingen

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Nuth met uitzondering van de kernen Nuth, Schimmert, Hulsberg, Wijnandsrade, Vaesrade, kleinen woonkernen in het buitengebied en de bedrijventerreinen De Horsel en De Steeg.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een actueel planologisch regime in het buitengebied, waarbij het beleid voor de verschillende beleidsvelden door verschillende overheden voor het landelijk gebied tegen elkaar is afgewogen.

Wijzigingen in het bestemmingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn er wijzigingen verwerkt. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Buitengebied Nuth. De wijzigingen vloeien grotendeels voort uit ingebrachte zienswijzen. Daarnaast zijn een aantal ambtshalve aanpassingen doorgevoerd.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Buitengebied Nuth ligt met ingang van 29 augustus 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Deweverplein 1 te Nuth.

De digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Identificatienummer: NL.IMRO.0951.Buitengebied2013-VA01

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

  • belanghebbenden die een bedenking hebben tegen wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Ook kan gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling.

Inwerking treden

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Thevis van de afdeling Ruimte & Samenleving via telefoonnummer 045-5659100.

Nuth, 28 augustus 2013

Burgemeester en Wethouders van Nuth De secretaris, H.M.J. van Mierlo

de burgemeester, D. H. Schmalschläger