Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondStaatscourant 2013, 2319Verkeersbesluiten

Logo HelmondVERKEERSBESLUIT 1217 GEMEENTE HELMOND

Nummer besluit: 1217

Datum besluit: 07-09-2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Gelet op:

 • -artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 ingevolge maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • -artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing van verkeerstekens C21, zoals bedoeld in Hoofdstuk II, paragraaf 4, van de Uitvoeringsvoorschriften van het BABW, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Brabant Zuid-Oost;

Overwegende dat:

 • -de brug waarvoor onderliggend verkeersbesluit noodzakelijk is, gelegen is op de Geldropseweg;

 • -de Geldropseweg een gebiedsontsluitingsweg is waar een maximumsnelheid geldt van 80 km/h;

 • -gebiedsontsluitingswegen zowel doorstroming als uitwisseling van verkeer tot doel hebben en zich kenmerken door scheiding van snel- en langzaam verkeer en gelijkvloerse kruisingen;

 • -de brug Geldropseweg is gebouwd in 1937;

 • -de brug onlangs is getoetst aan de huidige normen (Eurocode 2012) voor constructies in combinatie met de normen van bestaande (ver)bouw (NEN8700) serie;

 • -deze toetsing wettelijk verplicht is gesteld en wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport;

 • -de constructieve toetsing uitwijst dat de brug niet meer voldoet aan de steeds zwaarder wordende verkeersbelasting;

 • -de standaard maximale verkeersbelasting van tegenwoordig (60 ton) niet meer kan worden toegelaten;

 • -de brug wel voldoet aan de Nederlandse normen wanneer een lastbeperking van maximaal 45 ton wordt ingesteld;

 • -het aanpassen of versterken van de bestaande brugconstructie niet gewenst is gezien de beperkte restlevensduur van ca. 10 jaar in relatie tot de hoge kosten wat dit met zich meebrengt;

 • -het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers te beschermen;

 • -moet worden vermeld dat de maatregel wordt genomen op verzoek van team Beheer Openbare Ruimte;

 • -gezien de ontsluitende functie van de weg het verkeerskundig echter niet gewenst is hier beperkingen aan op te leggen;

 • -de in dit besluit genoemde wegen/delen van wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Helmond en de gemeente Geldrop Mierlo;

 • -met de gemeente Geldrop-Mierlo overleg heeft plaatsgevonden over de te nemen maatregel;

 • -gemeente Gedrop-Mierlo akkoord heeft gegeven op de te nemen maatregel;

 • -toetsing inzake externe veiligheid heeft plaatsgevonden en hiermee geen problemen zijn;

 • -het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit SB.ROV.14 2004 is gemandateerd aan de teamleider van het team Verkeer en Vervoer (SB.ROV.VV.);

 • -er overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Brabant Zuid-Oost en dat positief is geadviseerd, met dien verstande dat handhaving geen prioriteit geniet en in de praktijk niet gericht zal plaatsvinden;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten:

 • 1.op de Geldropseweg tussen de rotonde Brandevoortsedreef en de rotonde Industrieweg een lastbeperking van maximaal 45 ton in te stellen door middel van bord C21 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.een en ander conform de bij dit besluit behorende kaartbijlage.

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Datum: 07-09-2012

Bijlage: 1217 Kaartbijlage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de Gemeentesite (www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van de besluiten kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien op de Gemeentesite (www.helmond.nl).