Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PolitieStaatscourant 2013, 23170Overig

Besluit van de korpschef d.d. 15 juli 2013 tot geheimverklaring van opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van het bouwen, inrichten, onderhouden en beheren van Command & Controlruimten NSGBO, Politie

De korpschef,

gelet op artikel 2.23, eerste lid, onder b, van de Aanbestedingswet 2012,

besluit;

Artikel 1

Geheim worden verklaard opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, inrichtings- en onderhoudswerkzaamheden aan Command & Controlruimten voor een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden.

Artikel 2

 • 1. De diensten bedoeld in artikel 1 omvatten in ieder geval de volgende werkzaamheden:

  • bouwkundige en technische advisering;

  • projectbegeleiding (waaronder ICT-advisering);

  • ontwikkeling van software.

 • 2. De leveringen bedoeld in artikel 1 omvatten in ieder geval de volgende producten:

  • ICT-hardware en software, waaronder servers, datastorage en elektronische toegangsbeveiliging;

  • verschillende soorten verbindingsmiddelen.

 • 3. De werken bedoeld in artikel 1 omvatten in ieder geval de volgende werkzaamheden:

  • geringe verbouwing van een bestaand operationeel centrum;

  • aanleg van elektrotechnische en ICT-infrastructuur.

Artikel 3

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juli 2013

G.L. Bouman korpschef

TOELICHTING

De in dit besluit genoemde Command & Controlruimten (CCR-en) worden gebruikt voor de strategische en tactische aansturing van enkele of alle politie-eenheden in die situatie waarin de Korpschef opdracht geeft tot de vorming van een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO). Hiervan zal sprake zijn bij grootschalige evenementen, grootschalige verstoringen van de rechtsorde of openbare orde en (dreigende) crisissituaties of rampen. In die gevallen is een bevelsstructuur vereist die het mogelijk maakt om de binnen het korps beschikbare capaciteit over de grenzen van de politie-eenheden heen doelmatig in te zetten, de eenheden en diensten eenduidig aan te sturen en de afstemming met het bevoegd gezag en andere hulpdiensten te coördineren of verzorgen.

Vanwege de cruciale functie van deze ruimten bij de aansturing van de politie bij bijvoorbeeld aanslagen en andere grote verstoringen van de openbare orde is het van belang dat de ligging en inrichting van deze ruimten niet algemeen bekend (kunnen) zijn.

De kwetsbaarheid van de veiligheid ligt onder andere in de kennis die derden op zouden kunnen doen aan de hand van bestekken en informatie betreffende bouwkundige-, installatietechnische- en inrichtingsaspecten en te gebruiken technologische middelen.

G.L. Bouman korpschef