Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoskoopStaatscourant 2013, 23154Ruimtelijke plannen

Logo Boskoop
Bestemmingsplan Connexxion-terrein 2013, Boskoop

Burgemeester en wethouders van Boskoop maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Boskoop op 27 juni 2013 het bestemmingsplan Connexxion-terrein 2013 + bijlagen (NL.IMRO.0499.BPL11035HBD-VG01 ) gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan Connexxion-terrein 2013 bestaat uit een toelichting, de verbeelding en de (plan)regels. De bijlagen bestaan uit onderzoeken, rapportages en de Nota zienswijzen.

Het raadsbesluit met bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 augustus 2013 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter visie bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Boskoop. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl . Het bestemmingsplan is digitaal bekend als NL.IMRO.0499.BPL11035HBD-VG01 . De authentieke (technische) bestanden hiervan zijn beschikbaar via de website http://boskoop.gemeentedocumenten.nl/ . De stukken zijn voorts raadpleegbaar via www.boskoop.nl → Nu in Boskoop → Ruimtelijke plannen → Vastgestelde ruimtelijke plannen. De stukken zijn ook digitaal bij de gemeente in te zien.

Het plangebied wordt begrensd door de Hoogeveenseweg/Zijde aan de noordkant, de Sportlaan aan de zuidkant. De westzijde van het plangebied wordt gevormd door het bestaande sportpark. De grens aan de oostzijde is het tuindersgebied gelegen aan het Noordeinde. Het bestemmingsplan maakt een bedrijventerrein (met inbegrip van een short-stay faciliteit voor arbeidsmigranten) mogelijk.

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kan door een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan tijdig bij de gemeente een zienswijze kenbaar heeft gemaakt en door een belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen de (vastgestelde) wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.