Logo Albrandswaard
Bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’, Albrandswaard

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit van de raad van 15 juli 2013 tot vaststellen van het bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en voldoet aan de digitale eisen. Het bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ is een actueel bestemmingsplan en gaat uit van directe bestemmingen.

Plan

  • Toelichting en planverbeelding (plankaarten)

  • Een actueel juridisch kader

Inzage

  • Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal: van vrijdag 16 augustus tot en met donderdag 26 september 2013. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

  • Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’.

  • Landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl . Planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.BPPDorp-VST1

Beroep

  • Schriftelijk, door belanghebbenden en binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken.

  • Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Naar boven