Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - NoordStaatscourant 2013, 22940Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Noord
Vaststelling bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II en besluit tot vaststelling van hogere waarden, Amsterdam – Noord

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt, ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Wet geluidhinder het volgende bekend:

De deelraad van stadsdeel Noord heeft bij besluit van 19 juni 2013, 5942-A, het bestemmingsplan gewijzigd, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum en nummer heeft de deelraad van stadsdeel Noord ook besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen verhaalbare kosten zijn.

Bij besluit van 7 mei 2013, 5942-A, heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord besloten tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met bijbehorende stukken met ingang van 21 augustus 2013 tot en met 2 oktober 2013 ter inzage op het volgende adres:

  • de balie Vergunningen van stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000. Geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en donderdag van 13.00 tot 19.00 uur.

Een digitale versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken staat op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0363.N0902BPSTD-VG01 .

Bestemmingsplan

Het plangebied van bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II wordt globaal begrensd aan de oostzijde door de oostgrens van het terrein van de Oranjewerf, aan de noordzijde door de Nieuwendammerdijk (+ gebied begrensd door Grote, Kleine Die en Tiengemetenstraat) aan de westzijde door de Meeuwenlaan en aan de zuidzijde door de Vogelkade – vm. Joh. van Hasseltkanaal-Oost (met uitzondering van het “Neusterrrein”) en het IJ.

Het bestemmingsplan maakt woonwerkeenheden mogelijk in het gebied Nieuwendammerkade-Pereboomsloot. Tevens loopt het bestemmingsplan vooruit op de toekomstige aanwijzing van Vogeldorp en van de Nieuwendammerdijk en omgeving als beschermd stadsgezicht. Voor het overige legt het bestemmingsplan de huidige situatie vast.

Hogere waarden

In het plangebied is onder meer geluidgevoelige bebouwing geprojecteerd in de vorm van woonwerkwoningen in het gebied Nieuwendammerkade-Pereboomsloot. In verband hiermee zijn voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan hogere waarden voor industrielawaai en wegverkeerslawaai vastgesteld.

Beroep besluit tot vaststelling bestemmingsplan en van hogere waarden

Van 22 augustus 2013 tot en met 2 oktober 2013 kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de deelraad van stadsdeel Noord naar voren heeft gebracht, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere waarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Daarnaast kan een belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de deelraad van stadsdeel Noord in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Van 22 augustus 2013 tot en met 2 oktober 2013 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling van hogere waarden treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam-Noord, 20 augustus 2013

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, H.B.P. Elbers, secretaris

R. Post, voorzitter