Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2013, 227Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 december 2012, kenmerk PG/JFB-3147964, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het RIVM

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op het RIVM;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tot taak om namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de landelijke aansturing en begeleiding van programmatische preventieprogramma’s uit te voeren.

 • 2. De taak, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

  • a. de uitvoering, dan wel het doen uitvoeren van de programma’s,

  • b. de bekostiging van de programma’s,

  • c. de monitoring en evaluatie van de programma’s,

  • d. de noodzakelijke gegevensverwerking ten behoeve van de uitvoering alsmede de monitoring en evaluatie van de programma’s,

  • e. het uitvoeren, dan wel laten uitvoeren van onder andere de inkoop, opslag en distributie van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen ten behoeve van de programma’s, en

  • f. het bevorderen van de aansluiting van de programma’s met de reguliere zorg. 3. 3. De programma’s, bedoeld in het eerste lid, omvatten:

   • a. de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker,

   • b. de opsporing van familiaire hypercholesterolomie in de periode tot 1 januari 2014,

   • c. de prenatale screening van zwangeren op infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE),

   • d. de neonatale hielprikscreening (NHS) en de gehoorscreening bij pasgeborenen, en

   • e. het Nationaal programma grieppreventie (NPG).

Artikel 2

Het RIVM heeft tot taak om namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de landelijke aansturing en begeleiding van het Rijksvaccinatieprogramma uit te voeren en de regionale uitvoering te coördineren. Het RIVM heeft tot taak de inkoop, opslag en distributie van de vaccins te verzorgen, en de noodzakelijke gegevensverwerking voor de uitvoering van het RVP alsmede voor de monitoring en evaluatie van het programma uit te voeren.

Artikel 3

 • 1. Het RIVM heeft tot taak om namens de Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport werkzaamheden te verrichten bij:

  • a. de bestrijding van infectieziekten, en

  • b. het uitvoeren van programma’s op het gebied van seksuele gezondheid, zoals soa-onderzoek.

 • 2. De taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, omvat het via het Centrum Infectieziektebestrijding ondersteuning bieden aan de organisaties die een uitvoerende taak hebben bij de infectieziektebestrijding, onder meer door het verstrekken van subsidies aan deze organisaties.

Artikel 4

Het besluit van 12 september 2005, kenmerk PG-2.612.655, wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers