Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 22581

Gepubliceerd op 6 augustus 2013 09:00Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid gemeentefonds 2012

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakt, handelend in overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën, bekend voornemens te zijn de bedragen per eenheid voor de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2012 vast te stellen.

Ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Financiële verhoudingswet wordt bij de voorbereiding van de vaststelling van de bedoelde bedragen de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De procedure houdt in dat belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

Het ontwerpbesluit zal vanaf woensdag 7 augustus 2013 voor een termijn van zes weken ter inzage liggen op kamer Z28.416 van de directie Bestuur, Democratie en Financiën van het ministerie van BZK, Turfmarkt 147, 2500 EA Den Haag.

Belanghebbenden kunnen in deze periode desgewenst een afschrift ontvangen van het ontwerpbesluit (telefonisch opvraagbaar via tel. nr. 070 4266277).

Ook voor het schriftelijk of mondeling kenbaar maken van hun zienswijze dienen zij zich te wenden tot de hierboven vermelde directie.

Het ontwerpbesluit kan vanaf woensdag 7 augustus 2013 ook geraadpleegd worden via de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl .

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor deze: het hoofd Financieel en Informatiestelsel, J.J.C.M. Gudde.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl