Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2013, 22581Besluiten van algemene strekking

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid gemeentefonds 2012

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakt, handelend in overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën, bekend voornemens te zijn de bedragen per eenheid voor de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2012 vast te stellen.

Ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Financiële verhoudingswet wordt bij de voorbereiding van de vaststelling van de bedoelde bedragen de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De procedure houdt in dat belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

Het ontwerpbesluit zal vanaf woensdag 7 augustus 2013 voor een termijn van zes weken ter inzage liggen op kamer Z28.416 van de directie Bestuur, Democratie en Financiën van het ministerie van BZK, Turfmarkt 147, 2500 EA Den Haag.

Belanghebbenden kunnen in deze periode desgewenst een afschrift ontvangen van het ontwerpbesluit (telefonisch opvraagbaar via tel. nr. 070 4266277).

Ook voor het schriftelijk of mondeling kenbaar maken van hun zienswijze dienen zij zich te wenden tot de hierboven vermelde directie.

Het ontwerpbesluit kan vanaf woensdag 7 augustus 2013 ook geraadpleegd worden via de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl .

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor deze: het hoofd Financieel en Informatiestelsel, J.J.C.M. Gudde.