Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StrijenStaatscourant 2013, 22574Ruimtelijke plannen

Logo Strijen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mookhoek’, Strijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Mookhoek in de vergadering van 25 juni 2013 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestaande bestemmingsplan Mookhoek. Het plan heeft betrekking op de kern Mookhoek, met uitzondering van de dijken Mookhoek en de Strijensedijk. Het betreft dus alleen de kern, gelegen aan de noordwest zijde van de dijken Mookhoek en Strijensedijk. In het plan wordt tevens de bouw van maximaal 12 woningen aan de westzijde van de Zweedsestraat mogelijk gemaakt. Deze woningen komen in plaats van 2 vrijstaande woningen en een achterliggende schuur.

Voor de bouw van maximaal 12 woningen is tevens een overeenkomst over grondexploitatie

(artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening) gesloten. Gelet hierop heeft de gemeenteraad in de vergadering van 25 juni 2013 tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd door het sluiten van deze anterieure overeenkomst.

Wijzigingen in vastgesteld bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is juridisch gewijzigd ten opzichte van het eerder ter inzage gelegen ontwerp bestemmingsplan. De juridische wijzigingen in het bestemmingsplan zien toe op:

  • 1. Het aanpassen van de verbeelding (plankaart) als gevolg van het samenvoegen van de woningen Viskilstraat 11 en 13 tot één woning;

  • 2. Het toevoegen van de aanduiding ‘gemalen’ in artikel 1.22 van de begripsbepalingen.

Daarnaast is de toelichting van het bestemmingsplan in die zin aangepast dat melding wordt gemaakt van een reeds aanwezige rioolpersleiding in de Zweedsestraat. Voor het overige zijn er geen wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.

Ter inzage legging stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan, de bijbehorende stukken en het vaststellingsbesluit liggen vanaf maandag 12 augustus 2013 gedurende 6 weken (tot 23 september 2013) voor een ieder ter inzage bij het bureau Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is van maandag tot en vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl , onder identificatiecode NL.IMRO.0617.bpmo-vg01 . Tevens kunt u nadere informatie vinden op onze website: www.strijen.nl , onder leven en werken, projecten, bestemmingsplannen, bestemmingsplan Mookhoek.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de bovengenoemde ter inzage termijn van 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA

Den Haag.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door een belanghebbende:

  • 1. die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt heeft;

  • 2. die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • 3. die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet.

Een belanghebbende die beroep heeft ingesteld en die van mening is dat het bestemmingsplan niet in werking zou moeten treden, kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven welk spoedeisend belang er is om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden.

Indien gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt een bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Strijen, 9 augustus 2013

Burgemeester en wethouders van Strijen; namens hen, het hoofd van de sector Wonen en Werken, J. de Pee