Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikStaatscourant 2013, 2239Vergunningen

Logo Lopik
M.e.r.-beoordelingsbesluit Zuidzijdseweg 142a te Polsbroek, Lopik

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik maken op grond van artikel 7.17 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor de inrichting gelegen aan de Zuidzijdseweg 142a te Polsbroek, ten behoeve van het veranderen van de inrichting voor het in werking hebben van een melkveebedrijf en kaasmakerij, geen milieu-effectrapport behoeft te worden opgesteld.

Het voornemen is om binnen de inrichting 500 melkkoeien en 50 stuks jongvee te houden voor het produceren van melk en het verwerken hiervan tot kaas. Er zal een nieuwe stal voor de huisvesting van de melkkoeien gebouwd gaan worden, alsmede een nieuwe loods voor het jongvee. De bestaande ruwvoeropslag (sleufsilo's) worden verplaatst en voor de opslag van mest dient er een vaste mestopslag en een 2-tal mestsilo's te worden gecreeerd. Tevens zal er een loods gebouwd worden voor de opslag van hooi, sto en de benodigde grondstoffen. Op het kavel rust een rechtsgeldige omgevingsvergunning voor het houden van melkkoeien, jongvee en vleesvarkens. Het gaat dus om het wijzigen van een installatie (en daarmee van een inrichting als bedoeld in het Besluit milieu-effectrapportage 1994). De beoordelingsnotitie is ingediend omdat de aan te vragen activiteiten krachtens artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer zijn aangewezen in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage.

Na beoordeling van de milieu-effecten van de activiteiten is besloten dat er geen milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Bij het nemen van dit besluit is rekening gehouden met de kenmerken van de activiteiten, de plaats waar de activiteiten wordt verricht en de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteiten. Uit de beoordeling van de voorgenomen activiteiten blijkt dat er geen sprake is van bijzondere nadelige gevolgen voor het milieu (als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer). Er is geen bijzondere omstandigheid die het uitvoeren van een m.e.r. noodzakelijk maakt.

Inzage

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 30 januari 2013 t/m 12 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis van Lopik op de afdeling R.O.B., Raadhuisplein 1 te Lopik, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Rechtsmiddelen

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Dit betekent dat op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht alleen belanghebbenden die door het m.e.r.-beoordelingsbesluit rechtstreeks (dus los van het voor te bereiden besluit, in dit geval de omgevingsvergunning) in hun belang worden getroffen, bezwaar kunnen maken. Dit kan door binnen de bovenstaande termijn een bezwaarschrift in te dienen bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lopik. Andere belanghebbenden kunnen bezwaren tegen dit besluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning op grond van de Wel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).