Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2013, 22270Overig

Openbare kennisgeving voornemen tot opstellen van milieueffectrapport over uitbreiding van Lelystad Airport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Luchthavenbesluit Lelystad

Waarom dit voornemen?

Op 29 juli 2013 heeft Lelystad Airport, een dochtermaatschappij van de Schiphol Group, aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu kenbaar gemaakt dat het voornemens is een aanvraag voor een luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad te doen.

Lelystad Airport handelt daarbij als initiatiefnemer.

Een luchthavenbesluit is noodzakelijk om een luchthaven te exploiteren. Hierin worden de grenswaarden en regels omtrent het gebruik van de luchthaven en de ruimtelijke beperkingen ten behoeve van de externe veiligheid, de vliegveiligheid en de geluidbelasting voor omliggende gebieden opgenomen.

Ten behoeve van het luchthavenbesluit zal een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Daarin wordt ook een passende beoordeling voor mogelijk significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden gemaakt.

De aanpak van het milieuonderzoek is, tezamen met een nadere uitwerking van het voornemen, geschetst in de bij het voornemen gevoegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt het voornemen met bijlagen openbaar en biedt de gelegenheid om over het voornemen zienswijzen naar voren te brengen. Het ministerie zal de Commissie voor de m.e.r. vragen om over het voornemen advies uit te brengen en zal de wettelijke adviseurs raadplegen.

Wat willen we graag van u weten?

Het ministerie is met name geïnteresseerd in de volgende vragen:

  • Welke aandachtspunten hebt u met betrekking tot de in het voornemen genoemde aspecten?

  • Welke aspecten mogen volgens u niet ontbreken in het milieuonderzoek?

  • Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?

We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Uw zienswijze zal, samen met de reacties van anderen, het advies van de Commissie voor de m.e.r. en de inbreng van de wettelijke adviseurs, worden betrokken bij het advies dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal geven aan Lelystad Airport. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het advies van het ministerie vormen tezamen de leidraad voor de uitvoering van het milieuonderzoek. Het hieruit resulterende MER zal ten grondslag liggen aan het te nemen Luchthavenbesluit. Het ontwerp van dit besluit zal tezamen met het MER ter inzage worden gelegd.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 6 augustus tot en met 16 september 2013 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur

via het online reactieformulier. Dat kan via:

www.centrumpp.nl .

Per post kan ook: Centrum Publieksparticipatie,

Voornemen luchthavenbesluit Lelystad,

Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Daarnaast kunt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken.

Inzien

U kunt het voornemen downloaden van 6 augustus tot en met 16 september 2013 van www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’.

U kunt het voornemen ook inzien bij het informatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag, het provinciehuis van de provincie Flevoland in Lelystad en het gemeentehuis in Almere, Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Dronten, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Kampen, Lelystad, Nijkerk, Noordoost-polder, Nunspeet, Putten en Zeewolde en op de locatie Lelystad Airport.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het voornemen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 60 91 of per mail: luchtvaart@minienm.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 80 16.