Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2013, 21980Vergunningen

Beschikking van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 29 juli 2013, met kenmerk 00.014.690, tot wijziging van de Beschikking Sporttotalisator 2010

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de Stichting de Nationale Sporttotalisator te Rijswijk van 24 december 2012 tot het wijzigen van het Deelnemersreglement en de Beschikking Sporttotalisator 2010 in verband met de verhoging van de limiet voor het aantal sportprijsvragen en de verhoging van de speellimiet voor internet;

Gelet op de artikelen 15, 16, 20, 21, 22, 27a, 27b, 27c en 33b van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

De Beschikking Sporttotalisator 2010 tot verlening van een vergunning tot het organiseren van sportprijsvragen, lotto en het cijferspel wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 6, eerste lid, wordt vervangen door het volgende: “De stichting organiseert sportprijsvragen op ten hoogste 150 verschillende sportcompetities en/of sporttoernooien per week met een maximum van ten hoogste 7800 sportcompetities en of sporttoernooien per kalenderjaar”.

B.

Artikel 6, vierde lid, onder a, wordt vervangen door het volgende: “een deelnemer die ouder is dan 24 jaar niet meer inlegt dan € 1.000,– per week”.

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 29 juli 2013

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort Hoofd Afdeling Vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken & Communicatie

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elke geval het volgende bevat:

 • Uw naam en adres;

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

 • Een kopie van de beslissing

 • De gronden van uw bezwaar

 • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

De Stichting de Nationale Sporttotalisator (hierna: De Lotto) heeft een vergunning op grond van artikel 16 van de Wet op de kansspelen, de Beschikking Sporttotalisator 2010. Er zijn wijzigingen aangevraagd van deze vergunning.

Wijziging onder A

De wijziging onder A betreft een wijziging van artikel 6, eerste lid, van de Beschikking Sporttotalisator 2010. De Lotto heeft een verzoek ingediend betreffende de gestelde limiet aan het aantal sportprijsvragen, inhoudende dat deze limiet komt te vervallen of wordt verruimd. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit vindt het niet wenselijk om deze limiet te laten vervallen, maar beseft wel dat deze limiet moet worden verruimd om De Lotto – gelet op het grote illegale aanbod – meer mogelijkheden te bieden om een uitgebreider en betrouwbaar aanbod aan te bieden.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft besloten om uit te gaan van een totaal van 150 sportcompetities en/of sporttoernooien per week. Dat komt neer op 7800 sportcompetities en/of sporttoernooien per kalenderjaar. Dit aantal betreft voetbalcompetities en competities van andere sporten tezamen. Hierbij is uiteraard wel wat ruimte ingebouwd voor de toekomst. Met De Lotto is meerdere malen gesproken over deze beperking van het aanbod. De Lotto heeft hierbij aangegeven dat een limiet van 150 sportcompetities en/of sporttoernooien per week (7800 per kalenderjaar) voldoende is om hun huidige wedstrijdaanbod in onder te brengen.

Bij het tellen van het aantal sportcompetities en/of sporttoernooien moet duidelijk onderscheid worden gemaakt naar sport, competitie en toernooi. Er komt dus een beperking op het aantal competities. Alle weddenschappen, ongeacht de spelsoort, die in één week worden georganiseerd voor een bepaalde sport, worden gezien als één sportprijsvraag in de zin van artikel 15, tweede lid, van de Wet op de kansspelen. Er dient hier dan ook nog een extra onderscheid te worden gemaakt naar competitie binnen dezelfde sport, bijvoorbeeld:

 • 1. Voetbal

  • Eredivisie: 1 competitieronde in één week = 1 sportprijsvraag

  • Jupiler League: 1 competitieronde in één week = 1 sportprijsvraag

  • KNVB Beker: 1 toernooironde in één week = 1 sportprijsvraag

 • 2. Honkbal

  • Nederlandse competitie: 1 competitieronde in één week = 1 sportprijsvraag

 • 3. Tennis

  • Wimbledon: 1 toernooironde = 1 sportprijsvraag

Wijziging onder B

De wijziging onder B houdt een wijziging in van artikel 6, vierde lid, van de Beschikking Sporttotalisator 2010 en heeft betrekking op de speellimiet voor deelneming aan sportprijsvragen langs direct elektronische weg. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen. Gelet op het grote illegale aanbod moet De Lotto – binnen duidelijk aangegeven grenzen – meer mogelijkheid krijgen om een uitgebreider en betrouwbaar aanbod aan te bieden. De speellimiet voor deelneming aan sportprijsvragen langs direct elektronische weg wordt voor deelnemers van 24 jaar en ouder verhoogd van € 250,– per week naar € 1.000,– per week. Hiermee wordt de speellimiet voor deelneming aan sportprijsvragen langs direct elektronische weg gelijkgetrokken met de speellimiet van de Totalisator. Dit betreft een zelfde soort spel en heeft dezelfde risico’s.