Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2013, 21971Vergunningen

Beschikking van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 23 mei 2013, met kenmerk 00.013.165 tot wijziging van de Beschikking Vriendenloterij 2011

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de VriendenLoterij N.V. te Amsterdam van 1 maart 2013 tot het aanpassen van de vergunning van de VriendenLoterij N.V. in verband met omzetting van de trekkingsfrequentie;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen en het Kansspelenbesluit;

Besluit:

De Beschikking Vriendenloterij 2011 tot verlening van een vergunning tot het organiseren van de Vriendenloterij wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7 van de Beschikking Vriendenloterij 2011 luidt als volgt.

  • 1. De vennootschap organiseert ten hoogste tweeënvijftig keer per jaar de Vriendenloterij, bestaande uit één wekelijkse (nummerloterij) trekking.

  • 2. De inleg voor deelneming aan de Vriendenloterij bedraagt ten hoogste € 22,69 per geheel lot. De inleg per deellot wordt naar evenredigheid berekend. Deelloten geven aanspraak op een evenredig deel van de daarop gevallen prijs.

  • 3. De vennootschap organiseert ten hoogste eenmaal per maand het toegevoegde spel, bestaande uit één maandelijkse (bingo) trekking.

  • 4. De vennootschap organiseert per jaar ten hoogste vier extra (nummerloterij) trekkingen.

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 23 mei 2013

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

Bij brief van 1 maart 2013 heeft de Vriendenloterij N.V. een wijziging van de Beschikking Vriendenloterij 2011 aangevraagd. Deze wijziging gaat over het omzetten van de trekkingsfrequentie van het hoofdspel en van het toegevoegd spel. De VriendenLoterij N.V. organiseert nu maandelijkse trekkingen van het hoofdspel (de 06-loterij) en wekelijkse trekkingen van het toegevoegd spel (bingo). De VriendenLoterij N.V. verzoekt deze frequenties om te wisselen om zodoende wekelijkse trekkingen te hebben van het hoofdspel (de 06-loterij) en maandelijkse trekkingen van het toegevoegd spel (bingo). Hiermee wordt beoogd om het speelplezier van de deelnemers verder te vergroten.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen. Hierbij is wel van belang dat deelnemers hierover tijdig worden geïnformeerd.