Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2013, 21968Vergunningen

Beschikking van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 13 juni 2013, met kenmerk 00.013.721, tot wijziging van de Beschikking BankGiro Loterij 2013/2014

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de BankGiro Loterij N.V. te Amsterdam van 15 april 2013 tot het aanpassen van de vergunning van de BankGiro Loterij N.V. in verband met de invoering van een aantal nieuwe spelconcepten;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen en het Kansspelenbesluit;

Besluit:

A

Onder A.2 wordt het tweede onderwerp vervangen door het volgende: ”het door de vergunninghouder opgestelde deelnemersreglement zoals goedgekeurd op 13 juni 2013”;

B

Bepaling B.1 komt als volgt te luiden:

“De vergunninghouder mag uitsluitend nummerloterijen aanbieden.”

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 13 juni 2013

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort Hoofd afdeling Vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken & Communicatie

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

De BankGiro Loterij N.V. heeft een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning BankGiro Loterij 2013/2014. Er is een wijziging aangevraagd van deze vergunning en het deelnemersreglement.

De wijziging betreft aanpassingen in het deelnemersreglement en de vergunning ten aanzien van de lotnummers. Het lotnummer bestaat op dit moment uit het rekeningnummer van de deelnemers (gemiddeld negen cijfers). Dit verzoek houdt in dat het lotnummer wordt ingekort naar een vijfcijferig nummer. Het lotnummer kan dan bestaan uit de laatste cijfers van het rekeningnummer of een door de deelnemer gekozen vijfcijfercombinatie.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen. Aangezien het deelnemersreglement wordt gewijzigd, wordt A.2. van de vergunning gewijzigd.