Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2013, 21962Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 15 april 2013, met kenmerk 00.011.885, inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de bankgiro loterij 2013/2014

Op grond van de artikelen 3 en 5 van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) en het Kansspelenbesluit verleent de raad van bestuur van de kansspelautoriteit (hierna: de kansspelautoriteit) aan de BankGiro Loterij N.V., gevestigd te Amsterdam met KvK-nummer 41126590 (hierna: de vergunninghouder), een vergunning voor de periode van 1 mei 2013 tot en met 31 december 2014.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

A. Bestuursstructuur

 • A.1 De vergunning wordt verleend onder de voorwaarden dat de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (hierna: de Holding), gevestigd te Amsterdam met KvK-nummer 34208105, enig aandeelhouder van de vergunninghouder is, dat de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen (hierna: de Stichting), gevestigd te Amsterdam met KvK-nummer 34208098, enig aandeelhouder van de Holding is en dat de Holding en de Stichting instaan voor de nakoming van alle uit deze vergunning voortvloeiende verplichtingen. De vergunninghouder stelt de kansspelautoriteit onverwijld in kennis indien niet langer aan een of meer van voornoemde voorwaarden wordt voldaan.

 • A.2 De vergunninghouder is verplicht het onder deze vergunning vergunde kansspel aan te bieden met inachtneming van de volgende statuten, reglementen en procedure:

  • de statuten van de vergunninghouder geldend op 15 april 2013;

  • het door de vergunninghouder opgestelde deelnemersreglement zoals goedgekeurd op 15 april 2013;

  • het door de vergunninghouder opgestelde financieel reglement zoals goedgekeurd op 15 april 2013; en

  • de door de vergunninghouder opgestelde trekkingsprocedure versie d.d. 15 april 2013.

 • A.3 De kansspelautoriteit kan in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg met de vergunninghouder, de vergunninghouder aanwijzingen geven met betrekking tot de reglementen en de trekkingsprocedure. De vergunninghouder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

B. Aangeboden kansspel

 • B.1 De vergunninghouder mag uitsluitend loterijen aanbieden waarbij het lotnummer is gebaseerd op een nummer van een bestaande bank- of girorekening.

 • B.2 De vergunninghouder mag onder deze vergunning ten hoogste aanbieden:

  • twaalf maandelijkse loterijen per jaar, waarbij ten hoogste per maand één hoofdtrekking en vier of vijf wekelijkse trekkingen gedurende de betrokken maand plaatsvinden; en

  • vier buitengewone loterijen per jaar, waarbij per loterij ten hoogste één trekking plaatsvindt.

 • B.3 De vergunninghouder mag maximaal 8 miljoen loten per loterij verkopen.

 • B.4 De vergunninghouder mag de loten uitsluitend verkopen tegen de in het deelnemersreglement vermelde nominale waarde die niet hoger mag zijn dan € 22,69 per lot.

 • B.5 De vergunninghouder mag de loten mede verkopen via abonnementen en langs direct elektronische weg.

C. Afdracht ten behoeve van het algemeen belang

 • C.1 Gerekend over een kalenderjaar bedraagt de afdracht tenminste 50% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen.

 • C.2 Per kalenderjaar komt ten hoogste 20% van de afdracht ten goede aan instellingen werkzaam op een of meer terreinen genoemd in bepaling C.7, waarbij als tegenprestatie hiervoor de desbetreffende instellingen roerende zaken ter beschikking stellen die door de vergunninghouder als prijs kunnen worden uitgekeerd bij het vergunde kansspel.

 • C.3 De vergunninghouder mag uitsluitend de kosten maken die rechtstreeks verband houden met het organiseren van het kansspel waarvoor deze vergunning is verleend en die gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten. Teneinde deze kosten te beperken is de vergunninghouder verplicht de onder de vergunning georganiseerde loterijen op doelmatige en doeltreffende wijze te exploiteren.

 • C.4 De vergunninghouder is verplicht eventuele provisie aan een tussenpersoon bij de lotverkoop te beperken tot ten hoogste 10% van de nominale waarde van de door die tussenpersoon verkochte loten.

 • C.5 De vergunninghouder mag een reservering vormen ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie van het kansspel waarvoor deze vergunning is verleend. De omvang van deze reservering mag aan het einde van een kalenderjaar, ongeacht de periode waarin deze is opgebouwd, ten hoogste 2,5% bedragen van de nominale waarde van de in dat kalenderjaar verkochte loten. De kansspelautoriteit kan op verzoek van de vergunninghouder de omvang van de reservering op een ander percentage bepalen.

 • C.6 De vergunninghouder is verplicht de afdracht uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar te doen plaatsvinden.

 • C.7 De vergunninghouder mag de afdracht uitsluitend gebruiken voor de realisatie van doeleinden van algemeen belang op de volgende terreinen:

  • cultuur;

  • natuurbehoud, of

  • het maatschappelijk welzijn.

 • C.8 De vergunninghouder mag uitsluitend afdragen aan instellingen werkzaam op een of meer van de terreinen genoemd in punt C.7 in de vorm van structurele of incidentele uitkeringen, overeenkomstig het bepaalde in het financieel reglement van de vergunninghouder.

 • C.9 De vergunninghouder is verplicht een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie te voeren van het kansspel waarvoor deze vergunning is verleend.

 • C.10 De vergunninghouder mag aan zijn afdrachten niet de voorwaarde verbinden dat de begunstigde instellingen wervings- of reclameactiviteiten ontplooien voor de vergunninghouder.

D. Bescherming van consumenten

 • D.1 De vergunninghouder mag geen personen die nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt (hierna: minderjarigen) als deelnemer toelaten. Als een minderjarige een prijs wint, dient de vergunninghouder deze deelneming buiten beschouwing te laten.

 • D.2 De vergunninghouder is verplicht deze vergunning en zijn statuten en reglementen via zijn website openbaar te maken en desgevraagd ter beschikking van de deelnemers te stellen.

 • D.3 De vergunninghouder is verplicht op alle loten en publicaties, voor zover praktisch mogelijk, duidelijk te vermelden:

  • de doelen van enig algemeen belang waarvoor het kansspel wordt georganiseerd;

  • het in punt B.3 genoemde aantal loten en de in punt B.4 genoemde nominale waarde;

  • de plaats en het tijdstip van de trekking(en);

  • zijn naam en het (e-mail)adres, website en/of telefoonnummer waarop inlichtingen verkrijgbaar zijn;

  • het kenmerk en de datum van deze vergunning en dat deze door de kansspelautoriteit is afgegeven, en

  • of de kansspelbelasting wordt afgedragen door de vergunninghouder of door de winnaar(s).

 • D.4 De vergunninghouder is verplicht aan de uitslag van de trekking(en) de nodige bekendheid te geven, zodat de deelnemers op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van de uitslag.

 • D.5 De vergunninghouder is verplicht prijzen (eventueel na inhouding van kansspelbelasting) na iedere trekking zo spoedig mogelijk aan de winnaar(s) uit te keren. Niet-opgeëiste prijzen moeten gedurende een jaar na de trekking ter beschikking van de winnaars gehouden worden. Als prijzen in natura door hun aard niet meer uitgekeerd kunnen worden, mag aan de winnaar geen vervangend geldbedrag uitgekeerd worden.

 • D.6 De vergunninghouder mag geen prijzen uitloven of uitkeren buiten de in deze vergunning genoemde trekkingen. Bij de trekkingen worden loten buiten beschouwing gelaten waarvan de lotprijs niet volledig is betaald.

E. Toezicht en controle

 • E.1 De vergunninghouder is verplicht alle trekkingen in het openbaar te laten plaatsvinden in tegenwoordigheid van een notaris die het verloop van de trekkingen bij proces-verbaal constateert.

  Als de notaris enige onregelmatigheid constateert en een trekking ongeldig verklaart, is de vergunninghouder verplicht onverwijld een vervangende trekking te laten plaatsvinden.

 • E.2 De vergunninghouder is verplicht de niet-verkochte fysieke loten vóór de trekking ter vernietiging in te leveren bij de notaris die het verloop van de trekking bij proces-verbaal constateert. Het aantal niet-verkochte loten wordt in het proces-verbaal genoteerd.

 • E.3 De vergunninghouder is verplicht om de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars te onderwerpen aan voorafgaande goedkeuring en periodieke controle door één of meer door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen onafhankelijke deskundigen en keuringsinstellingen.

 • E.4 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar de rapportages met betrekking tot de voorafgaande goedkeuring en periodieke controle als bedoeld in punt E.3 aan de kansspelautoriteit te zenden.

F. Rapportage en verslaglegging

 • F.1 De vergunninghouder is verplicht binnen een maand na afloop van elk kwartaal een verslag aan de kansspelautoriteit te zenden betreffende het financiële verloop en andere door de kansspelautoriteit noodzakelijk geachte gegevens. Deze gegevens omvatten in elk geval de in punt E.1 bedoelde processen-verbaal van de in dat kwartaal verrichte trekkingen.

 • F.2 De vergunninghouder is verplicht een jaarrekening en een jaarverslag op te stellen die voldoen aan de eisen gesteld in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. De vergunninghouder kan de jaarrekening en het jaarverslag laten opstellen door de Holding, onder de voorwaarde dat in de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording wordt afgelegd over de verschillende kansspelen waarop de jaarrekening en het jaarverslag betrekking hebben. De kansspelautoriteit kan aanwijzingen geven met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening en het jaarverslag.

 • F.3 De vergunninghouder is verplicht een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de jaarrekening en de naleving van de vergunningsvoorschriften te laten onderzoeken en de uitslag van dit onderzoek te laten weergeven in een verslag en een verklaring als bedoeld in het vierde en het vijfde lid van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • F.4 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar het jaarverslag, de jaarrekening met het verslag en een goedkeurende verklaring bedoeld in punt F.3 aan de kansspelautoriteit te zenden.

G. Overig

 • G.1 De vergunninghouder is verplicht de vergoeding bedoeld in artikel 3a van het Kansspelenbesluit binnen vier weken na aanvang van een kalenderjaar te betalen aan de kansspelautoriteit.

 • G.2 Deze vergunning zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 • G.3 Deze vergunning wordt aangehaald als: Vergunning BankGiro Loterij 2013/2014.

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit, J.J.H. Suyver

Voorzitter

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • Uw naam en adres;

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • Een kopie van de beslissing;

 • De gronden van uw bezwaar;

 • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING

1. Algemeen

De Beschikking BankGiro Loterij 2008 loopt af op 30 april 2013. Bij brief van 20 juni 2012 heeft de BankGiro Loterij N.V. (hierna: BankGiro Loterij) een aanvraag ingediend voor een nieuwe vergunning in de zin van artikel 3 van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok). Gelet op het bepaalde in de artikelen 3 en 5 van de Wok en het Kansspelenbesluit verleent de raad van bestuur van de kansspelautoriteit (hierna: de kansspelautoriteit) een vergunning aan de BankGiro Loterij voor het organiseren van een bankgiro loterij.

2. Meldingsplicht wijzigingen in structuur

In bepaling A.1 is een meldingsplicht opgenomen. De BankGiro Loterij is verplicht om de kansspelautoriteit onverwijld in kennis te stellen als er een verandering optreedt in de structuur rondom de BankGiro Loterij, de Holding en de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen. Indien de melding daartoe aanleiding geeft, kan de kansspelautoriteit besluiten om op grond van artikel 5, derde lid, van de Wok de vergunning in te trekken, te wijzigen of aan te vullen.

3. Statuten en reglementen

In bepaling A.2 is opgenomen dat de BankGiro Loterij bij het aanbieden van het vergunde kansspel de statuten, reglementen en de trekkingsprocedure in acht neemt. Deze statuten, reglementen en trekkingsprocedure worden in de vergunning genoemd. Als de BankGiro Loterij de statuten, reglementen of trekkingsprocedure wil wijzigen, zal bij de kansspelautoriteit een wijziging van de vergunning moeten worden aangevraagd.

4. Aanwijzingen betreffende de reglementen

In bepaling A.3 is opgenomen dat de kansspelautoriteit aanwijzingen kan geven aan de BankGiro Loterij met betrekking tot de inhoud van de reglementen en de trekkingsprocedure van de BankGiro Loterij. De kansspelautoriteit zal slechts in uitzonderlijke gevallen overgaan tot het geven van dergelijke aanwijzingen. Alvorens zij tot een dergelijke aanwijzing zal overgaan, treedt de kansspelautoriteit in overleg met de BankGiro Loterij. Bij een dergelijk overleg spannen partijen zich op constructieve wijze in om tot overeenstemming te komen. De kansspelautoriteit zal een dergelijke wijziging steeds voldoende motiveren.

5. Het vergunde kansspel

Bepaling B.1 beschrijft de aard van het kansspel dat onder de vergunning mag worden aangeboden, te weten een loterij gebaseerd op nummers van bestaande bank- en gironummers. Bepaling B.2 beperkt het aantal loterijen en trekkingen. Iedere maand vindt er een loterij plaats met één hoofdtrekking en vier of vijf wekelijkse trekkingen. Deze wekelijkse trekkingen zijn de trekkingen van het toegevoegde spel. Met een lot doen de deelnemers mee aan zowel de maandelijkse hoofdtrekking als de wekelijkse trekkingen. Daarnaast mag de BankGiro Loterij vier buitengewone loterijen per jaar aanbieden.

6. Maximum lotprijs

De vergunning stelt een maximum aan de lotprijs en verplicht de BankGiro Loterij om de loten tegen het in het deelnemersreglement vastgestelde bedrag te verkopen.

7. Kosten

In bepaling C.3 is opgenomen dat de BankGiro Loterij uitsluitend de volgende daadwerkelijk gemaakte kosten in mindering mag brengen op de bruto opbrengst:

 • de kosten die rechtstreeks verband houden met het organiseren van het kansspel waarvoor deze vergunning is verleend, en

 • de kosten die kunnen worden gerekend tot de normale bedrijfskosten.

Om deze kosten te beperken is opgenomen dat de BankGiro Loterij een plicht heeft om de onder de vergunning georganiseerde loterijen op doelmatige en doeltreffende wijze aan te bieden. Met deze bepaling wordt beoogd om de afdracht van ten minste 50% aan doelen van algemeen belang zo hoog mogelijk te houden.

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit, J.J.H. Suyver

Voorzitter