Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2013, 21800Vergunningen

Logo Reusel-De Mierden
Aanmeldingsnotitie (MER), ‘stal oprichten aan Twisseltsebaan 10 in Hooge Mierde’, Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van Reusel – De Mierden maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 18 oktober 2012 heeft mevrouw E. de Graaf, Kinderlaan 3 in Esbeek medegedeeld dat men voornemens is om een stal op te richten aan Twisseltsebaan 10 in Hooge Mierde voor het houden van 2.985 vleesvarkens.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage juncto artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Reusel – De Mierden hebben besloten dat door mevrouw E. de Graaf geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Naar de mening van burgemeester en wethouders Reusel – De Mierden leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 12 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.

Reusel, 9 augustus 2013