Logo Oldambt
Ontwerp Bestemmingsplannen en Anterieure Overeenkomsten ‘De Wereldbazar te Winschoten’ en ‘Spa World te Bad Nieuweschans’, Oldambt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat met ingang van 1 augustus 2013 tot en met 11 september 2013 de volgende ontwerp bestemmingsplannen ter inzage liggen:

Ontwerp bestemmingsplan ‘Spa World te Bad Nieuweschans’:

Door middel van het bestemmingsplan wordt planologische medewerking verleend aan het project Spa World aan de Hamdijk 5 in Bad Nieuweschans. Het project voorziet in drie hotels in een parklandschap: een regulier hotel, een zorghotel en een Spa World hotel (totaal ongeveer 170 kamers). Ook komt er een thermaal buitenbad en een piramidevormig subtropisch zwembad. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.11BP0003-0301.

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Wereldbazar te Winschoten’:

Door middel van het bestemmingsplan wordt planologische medewerking verleend aan het project de Wereldbazar aan de Papierbaan 80 in Winschoten. Het project omvat een gebouw in drie bouwlagen. De benedenverdieping wordt ingericht als parkeergarage met parkeerplaatsen. Op de eerste en tweede verdieping komt de bazar met ongeveer 550 units. De bazar is alleen op zaterdag, zondag en feestdagen open. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.02BP7003-0301.

Anterieure overeenkomst:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met betrekking tot beide plannen de gemeente Oldambt een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met De Wereldbazar Holding B.V. Op basis van de overeenkomst is de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan geborgd. Er wordt dan ook geen exploitatieplan bij het bestemmingsplan opgesteld. Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf 1 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage.

Ter inzage:

De stukken kunnen worden bekeken in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.

Zienswijze:

Gedurende de termijn van de ter inzage legging, kan een ieder een zienswijze kenbaar maken over het ontwerp bestemmingsplan. De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, mevrouw J. de Kleine via het telefoonnummer (0597) 48 24 12. Tegen de anterieure overeenkomsten kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Naar boven