Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ScherpenzeelStaatscourant 2013, 21299Vergunningen

Logo Scherpenzeel
M.e.r. beoordelingsnotitie G.J. van Ginkel, Brinkkanterweg 39, Scherpenzeel

Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Op 9 april 2013 hebben wij een M.e.r. beoordelingsnotitie ontvangen van de heer G.J. van Ginkel, Brinkkanterweg 39, 3925 BA Scherpenzeel.

Beoordeling

Het college van burgemeester en wethouders is verplicht te beoordelen of een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. Wij hebben in dit geval beslist dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is, omdat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5.13, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

U kunt het besluit inzien

De M.e.r. beoordelingsnotitie, het besluit en alle overige hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 juli 2013 tot 11 september 2013 ter inzage.

Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag) kunnen de stukken worden ingezien bij de afdeling Grondgebied, Stationsweg 389a in Scherpenzeel.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt door binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is.