Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlblasserdamStaatscourant 2013, 21262Overig

Logo Alblasserdam
Vastgesteld besluit hogere waarde op grond van Wet geluidhinder, voorgenomen nieuwbouw brede school aan Mesdaglaan, Alblasserdam

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam maakt bekend dat zij heeft ingestemd met een Besluit hogere waarden ten hoeve van de voorgenomen nieuwbouw van de brede school aan de Mesdaglaan Alblasserdam. Met het bepalen van hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai worden de milieutechnische belemmeringen opgeheven met betrekking tot de in het bestemmingsplan Brede School Mesdaglaan gefaciliteerde bouw van de brede school.

Ingevolge artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het ontwerpbesluit in de periode van 19 april 2013 tot en met 30 mei 2013 ter inzage gelegen en is de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen.

Inzage

Het besluit hogere grenswaarden (inclusief de bijbehorende stukken) ligt met ingang van 1 augustus 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op de afdeling publiekszaken. Het besluit hogere waarden is ook te vinden op de gemeentelijke website: www.alblasserdam.nl (onder bouwen, wonen en milieu bestemmingsplannen – vastgesteld bestemmingsplan Brede School Mesdaglaan).

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende, die een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend of een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019 2500, EA Den Haag.

Alblasserdam, 31 juli 2013