Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2013, 21221Overig

Ontwerpbeschikking Dwarskulk ongenummerd, 3152 ZD Hoek van Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving ontwerpbeschikking en beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 4 mei 2011 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Gemeentewerken Rotterdam voor de inrichting aan de Dwarskulk ongenummerd, 3152 ZD Hoek van Holland.

Op 27 augustus 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van bovengenoemde aanvrager voor het oprichten van een inrichting voor het zeven van met munitie verontreinigde grond met een maximum capaciteit van 100.000 ton per jaar op eerdergenoemde locatie.

Deze activiteit valt onder categorie D 45 van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan de artikelen 7.16 en 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wabo niet noodzakelijk is.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning ingevolge de Wabo te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en overige bijbehorende stukken van 25 juli 2013 tot en met 4 september 2013 op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5<sup>e</sup> etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is het m.e.r.-beoordelingsbesluit een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

De heer L.E. Rademaker van de DCMR, telefoon: 010 – 246 83 52.

Zaaknummer: 98367305, DMS-nummer: 21602583.