Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoarnsterhimStaatscourant 2013, 20691Ruimtelijke plannen

Logo Boarnsterhim
Vaststelling bestemmingsplan ‘Greate Mar 2 te Wergea’, Boarnsterhim

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim maken bekend, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dat de raad op 25 juni 2013 heeft besloten het bestemmingsplan “Greate Mar 2 te Wergea” vast te stellen.

Het bestemmingsplan voorziet in het oprichten van een dierenpension (honden en katten) in de bestaande bebouwing van de woonboerderij.

Het perceel is plaatselijk bekend als Greate Mar 2, 9005 XJ te Wergea, kadastraal bekend gemeente Warga04, sectie D nummer 136.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 23 juli 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen via

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0055.BpGreatemar2-VA01

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen dit besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tegen het ontwerpplan;

  • belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend;

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de termijn naast het beroepsschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op het verzoek is beslist.