Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2013, 19964Verkeersbesluiten

Logo CuijkOnderwerp: Verkeersbesluit parkeerverbodzone Beerseweg te Haps.

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen,

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd,

OVERWEGENDE:

 • Dat de Stappert een multifunctionele sporthal met vergaderruimte, gemeenschap accommodatie en horeca aan de Beerseweg in het centrum van Haps is;

 • Dat bij grote evenementen en bij drukke volleybalwedstrijden niet alleen op het Kerkplein, maar ook in de omliggende straten wordt geparkeerd;

 • Dat in een eerder besluit een parkeerverbod aan de westzijde van de Beerseweg is ingesteld om gevaarlijke en chaotische situaties tijdens deze evenementen te verbeteren;

 • Dat in overleg met omwonenden besloten is om aan de noordzijde ook parkeervakken aan te brengen om de situatie te verbeteren;

 • Dat voor het reguleren van het parkeren aan de noordzijde ook een parkeerverbod dient te worden ingesteld;

 • Dat het parkeerverbod aan de noord- en westzijde hierdoor vervangen kan worden door een parkeerverbodzone;

 • Dat de Beerseweg in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cuijk;

 • Dat voor de uitvoering van deze maatregel een verkeersbesluit dient te worden genomen;

 • Dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen, om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen of om de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen;

 • Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met het regionaal korps politie Brabant-Noord, District Land van Cuijk en deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

 • Dat de maatregelen worden uitgevoerd met de verkeerstekens conform artikel 96 van het RVV 1990;

BESLUITEN:

op grond van vorenstaande overwegingen tot:

•het instellen van parkeerverbodzone op de Beerseweg tussen Kerkplein en de Gladiolenstraat over een lengte van meter ter hoogte van de Stappert door het plaatsen van de borden model E1 (zone) en E1 (einde zone) van bijlage 1 van het reglement verkeerregels en verkeerstekens (RVV );

Cuijk, 03 juli 2013,

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

namens dezen,

Hoofd afdeling Ruimtelijk Beheer,

Mr. A.M.A. Peeters

I.a.a.: wethouder G. stoffels.

MEDEDELINGEN:

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is gepubliceerd bij het college van burgemeester en wethouders van Cuijk (Postbus 10.001, 5430 DA, Cuijk) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres,

 • datum bezwaarschrift,

 • omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt,

 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt,

 • schrijft u het bezwaarschrift in een vreemde taal, dan zorgt u voor een vertaling,

 • (bij voorkeur) een kopie van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken.

Ook kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, t.a.v. de Voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.