Logo NaardenVerkeersbesluit tot aanpassen van spitsmaatregelen westzijde Naarden

Burgemeester en wethouders van Naarden;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarbij burgemeester en wethouders van Naarden bevoegd zijn tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende;

dat aan de westzijde van Naarden voor een aantal trajecten ochtendspitsmaatregelen zijn genomen, zowel in de gemeente Naarden als in de gemeente Muiden;

dat bij de verdere overwegingen zoals hieronder geformuleerd geen onderscheid wordt gemaakt tussen de spitsmaatregelen binnen de grenzen van de gemeente Naarden en binnen de grenzen van de gemeente Muiden;

dat de spitsmaatregelen zijn genomen om tijdens de ochtendspits sluipverkeer vanaf de Rijksweg A1 richting Amsterdam door het buitengebied aan de westzijde van Naarden met het oog op de veiligheid en leefbaarheid te voorkomen;

dat de noodzaak om spitsmaatregelen te treffen nog altijd actueel is;

dat de spitsmaatregelen zijn uitgevoerd door het instellen van éénrichtingsverkeer op een aantal trajecten zodat het verkeer tijdens de ochtendspits niet meer via deze trajecten door het buitengebied van Naarden en Muiderberg kan rijden;

dat de toegepaste bebording (geslotenverklaring: bord C6 bijlage I RVV, verder bord C6 genoemd) niet correct is omdat met een geslotenverklaring geen éénrichtingsverkeer kan worden ingesteld;

dat het instellen van éénrichtingsverkeer dient te gebeuren door het gebruik van de borden C2 (éénrichtingsweg, in deze richting gesloten) en C3 (éénrichtingsweg) bijlage I RVV, verder borden C2 en C3 genoemd;

dat bij de uitzonderingen de begrippen 'lijnbussen' en 'openbaar vervoer' door elkaar worden toegepast;

dat bij de uitzonderingen verschillende tijdsvensters (07.00 - 09.00 en 07.00 - 10.00 uur) worden toegepast;

dat op één locatie het bord L8 bijlage I RVV, verder bord L8 genoemd (doodlopende weg), wordt toegepast terwijl in de huidige siuatie geen sprake is van een doodlopende weg;

dat op één traject twee verschillende tijdsvensters (07.00 - 09.00 en 07.00 - 10.00 uur) worden toegepast;

dat bij de uitzonderingen de begrippen 'ontheffinghouders' en 'vergunninghouders' door elkaar worden toegepast;

dat op één traject de uitzondering met adressen (straatnaam plus huisnummers) wordt aangegeven;

dat op één traject bij de uitzondering de bestemming specifiek wordt genoemd;

dat op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat bij de spitsmaatregelen naast de incorrecte bebording geen sprake is van éénduidigheid als het gaat om de tijdsvensters en begrippen en teksten op de onderborden;

dat de spitsmaatregelen voor de weggebruikers beter te begrijpen zijn als de bebording correct is en als er sprake is een éénduidige c.q. consequente toepassing van tijdsvensters en begrippen en teksten op de onderborden;

dat door een beter begrip van de spitsmaatregelen de geloofwaardigheid van de spitsmaatregelen toeneemt;

dat door een verbetering van de geloofwaardigheid de bereidheid van de weggebruikers om de spitsmaatregelen na te leven toeneemt;

dat met terughoudendheid 'bestemmingsverkeer' moet worden uitgezonderd omdat het begrip 'bestemmingsverkeer' wettelijk gezien niet bestaat waardoor dit niet te handhaven is;

dat als 'bestemmingsverkeer' op een bepaald traject niet wordt uitgezonderd de locatie van het bord C2 zodanig moet worden gekozen dat de bedrijfsvoering van bedrijven gelegen langs de trajecten niet wordt gehinderd;

dat 'bestemmingsverkeer' wel wordt uitgezonderd in de volgende situatie: door het uitzonderen van 'bestemmingsverkeer' én door het rekening houden met de bedrijfsvoering van bedrijven gelegen langs de trajecten bij het plaatsen van het bord C2 wordt de afstand tussen de borden C2 en C3 zo kort dat de spitsmaatregel niet meer geloofwaardig is;

dat de gemeentegrens Naarden/Muiden een aantal trajecten doorsnijdt waardoor bord C2 in de gemeente Naarden staat en bord C3 in de gemeente Muiden;

dat gezien het voorgaande punt overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Muiden;

dat in deze gevallen de gemeente Muiden een verkeersbesluit neemt voor het instellen van éénrichtingsverkeer voor het deeltraject tussen de locatie van het bord C3 en de gemeentegrens en de gemeente Naarden voor het deeltraject tussen de gemeentegrens en de locatie van bord C2;

dat door het toepassen van de borden C2 en C3 motorrijders in tegenstelling tot de huidige situatie geen gebruik meer mogen maken van de sluiproutes tijdens de ochtendspits;

dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met de MAG (Motorrijders Actie Groep) te Leeuwarden, belangenvereniging voor motorrijders;

dat de MAG het in principe acceptabel vindt dat de spitsmaatregelen ook voor motorrijders van toepassing zijn;

dat motor-toerverenigingen geen of nauwelijks hinder ondervinden van de spitsmaatregelen omdat het rijden in groepsverband zich (vrijwel) altijd afspeelt buiten de tijdsvensters die bij de spitsmaatregelen van toepassing zijn;

dat de MAG heeft aangegeven mee te willen denken over het herinrichten van de wegen die onderdeel van de sluiproutes uitmaken om zo de sluiproutes onaantrekkelijk te maken;

dat de spitsmaatregelen in totaal op zes sluiproutes van toepassing zijn;

dat in de huidige situatie op vier van de zes sluiproutes geen verkeersmaatregelen zijn opgenomen om de sluiproutes minder aantrekkelijk te maken;

dat de kosten van het onaantrekkelijk maken van de vier hiervoor bedoelde sluiproutes gezien de gezamenlijke lengte van de sluiproutes niet in verhouding staan tot de verkeersproblematiek;

dat verkeersmaatregelen zoals hiervoor bedoeld 24 uren per dag effect hebben terwijl de problematiek slechts speelt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 09.00 uur;

dat de spitsmaatregelen worden aangepast op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat op 26 februari 2013 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;

­

BESLUIT

1. tot het opheffen van een geslotenverklaring door het verwijderen van bord C6 op de Overscheenseweg ter hoogte van de Meerstraat;

2. tot het opheffen van een geslotenverklaring door het verwijderen van bord C6 op de Rijksweg ter hoogte van de Lepelaarstraat;

3. tot het opheffen van een geslotenverklaring door het verwijderen van bord C6 op de IJsselmeerweg parallel aan de A6 ter hoogte van de aansluiting A6 - Muiderberg (afrit 1);

4. tot het opheffen van een geslotenverklaring door het verwijderen van bord C6 op de IJsselmeerweg richting Muiden ter hoogte van de aansluiting A6 - Muiderberg (afrit 1);­

5. tot het instellen van éénrichtingsverkeer op de Overscheenseweg vanaf de perceelsaansluiting Overscheenseweg 11 tot de gemeentegrens door het plaatsen van bord C2;

6. tot het instellen van éénrichtingsverkeer op de Rijksweg vanaf aannemingsbedrijf H. de Boer tot de gemeentegrens door het plaatsen van bord C2;

7. tot het instellen van éénrichtingsverkeer op de Amsterdamsestraatweg vanaf het kruispunt Amsterdamsestraatweg - IJsselmeerweg tot de gemeentegrens door het plaatsen van bord C2;

8. tot het instellen van éénrichtingsverkeer op de IJssemeerweg parallel aan Rijksweg A6 vanaf de carpoolplaats bij de aansluiting A6 - Muiderberg (afrit 1) tot de gemeentegrens door het plaatsen van bord C2;

9. tot het instellen van éénrichtingsverkeer op de IJsselmeerweg naar Muiden vanaf de aansluiting A6 - Muiderberg (afrit 1) tot aan het kruispunt IJsselmeerweg - Nienhuis Ruijskade door het plaatsen van de borden C2 en C3;­

10. tot het instandhouden van het tijdsvenster maandag t/m vrijdag van 07.00 - 09.00 uur voor de maatregelen zoals genoemd onder de beslispunten 5, 6, 7 en 8;

11. tot het aanpassen van het huidige tijdsvenster maandag t/m vrijdag van 07.00 - 10.00 uur tot maandag t/m vrijdag van 07.00 - 09.00 uur voor de maatregel zoals genoemd onder beslispunt 9;

12. tot het aanpassen van het huidige tijdsvenster maandag t/m vrijdag van 07.00 - 10.00 uur tot maandag t/m vrijdag van 07.00 - 09.00 uur voor de huidige spitsmaatregel op de IJsselmeerweg tussen de aansluitingen A1 - Gooimeer (afrit 6) en A6 - Muiden (afrit 1);­

13. tot het uitzonderen van (brom-)fietsers bij de maatregelen zoals genoemd onder de beslispunten 5 tot en met 8;

14. tot het in stand houden van de uitzondering voor lijnbussen bij de maatregel zoals genoemd onder de beslispunten 6 en 9 en bij de maatregel op de IJsselmeerweg tussen de aansluitingen A1 - Gooimeer (afrit 6) en A6 - Muiden (afrit 1);

15. tot het uitzonderen van bestemmingsverkeer bij de maatregel zoals genoemd onder beslispunt 7;

16. tot het in stand houden van de uitzondering voor bestemmingsverkeer bij de maatregel zoals genoemd onder beslispunt 8 en bij de maatregel op de IJsselmeerweg tussen de aansluitingen A1 - Gooimeer (afrit 6) en A6 - Muiden (afrit 1);

één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 26-02-2013 tekeningnummer VB1307.

  • burgemeester en wethouders van Naarden

de secretaris,

mw. H. Th. J. Molenbrugge

de burgemeester,

mw. dr. J.J. Sylvester

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.

Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.

Naar boven