Logo Opsterland
Vaststelling bestemmingsplan en -omgevingsvergunning ‘Herinvulling deel de Wissel, ter hoogte van de weg 't Rond, te Beetsterzwaag’, Opsterland

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2013 het bestemmingsplan “Herinvulling deel de Wissel, ter hoogte van de weg 't Rond, te Beetsterzwaag” ongewijzigd vastgesteld. Met ingang van 15 juli 2013 ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied wordt begrensd door de achtererven van de woningen aan It Merkelân 25 tot en met 39 (noorden), bos (oosten), De Walle (zuiden) en Freulesingel (westen). Het gebied maakt onderdeel uit van de woonzorglocatie De Wissel van de zorginstelling Talant. Deze instelling is voornemens het oostelijk deel van de locatie te herinvullen en te renoveren. Een deel van de herinvulling past niet in het geldende bestemmingsplan.

Voorts ligt, ingevolge het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 8 oktober 2012, de op

24 juni 2013 verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van twee zorggebouwen voor groepswonen met zorg ter inzage.

U kunt u het digitale bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u de mogelijkheid heeft om het plan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van het plan of het planid-nummer (NL.IMRO.0086.02BPDeWissel-0301 ).

Het digitale plan is eveneens te raadplegen via de gemeentelijke website www.opsterland.nl (Wonen en leven / Bouwen & verbouwen / Ruimtelijke plannen / Bestemmingsplannen en beheersverordeningen / Ter inzage liggende bestemmingsplannen en beheersverordeningen ) door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl .

Daarnaast zijn een afdruk van het digitale bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag.

Reageren?

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorwaarde voor het instellen van beroep is dat de belanghebbende zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beetsterzwaag, 11 juli 2013

Naar boven