Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanStaatscourant 2013, 19331Vergunningen

Logo Oostzaan
Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Skoon 58 Oostzaan

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken op grond van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met het IDN NL.IMRO.0431.OP2013001010-0301 tezamen met de door de raad afgegeven ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ter inzage liggen.

De ontwerp omgevingsvergunning betreft het perceel Skoon 58 in Oostzaan (kadastraal bekend als gemeente Oostzaan sectie C nummer 3755 A2) en voorziet in de vestiging van een showroom voor binnen- en buitenvloeren.

Inzage: De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) met bijbehorende stukken kunnen met ingang van 11 juli 2013 tot 22 augustus 2013 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis van Oostzaan en op de website: www.oostzaan.nl (http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage).

Zienswijzen:

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, postbus 20 1530 AA Wormer. Dit kan ook mondeling op afspraak met het taakveld Ruimtelijke Ordening, telefoon: 075-651 21 00.