Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2013, 19073Ruimtelijke plannen

Logo Leerdam
Ontwerpbestemminsplan ‘Oud Schaik 33a in Leerdam’, Leerdam

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat zij tijdens de vergadering van 2 juli 2013 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan "Oud Schaik 33a in Leerdam". Het ontwerpbestemmingsplan is bedoeld voor het wijzigen van het gebruik van het perceel en de zich hierbij bevindende opstallen. De woonbestemming wordt gewijzigd in een bedrijfsbestemming met de nadere aanduiding hoveniersbedrijf.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, wordt met ingang van donderdag 11 juli 2013 gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage gelegd in het gemeentehuis aan het Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam (geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur).

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl . Op de gemeente website www.leerdam.nl vindt u deze kennisgeving, het bestemmingsplan en bijbehorende stukken in pfd-formaat.

Het plangebied is gelegen aan Oud Schaik 33a in Leerdam.

Indiening zienswijze

Gedurende de periode waarin het plan ter inzage ligt kan iedereen over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, dan wel mondeling een gemotiveerde zienswijzen bekend maken aan de gemeenteraad. Indien u mondeling wilt reageren dient u hiervoor een telefonische afspraak te maken via onderstaand contactpersoon.

Schriftelijke zienswijzen dienen als volgt te worden geadresseerd:

Gemeenteraad van Leerdam

Postbus 15

4140 AA Leerdam

Vervolgprocedure

Na de zienswijzentermijn besluit de gemeenteraad over het bestemmingsplan, met inachtneming van de zienswijzen. Indien de raad besluit het bestemmingsplan vast te stellen, staat voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staat. Ook voor diegenene, die belanghebbende zijn wegens een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan staat dan beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Siesling van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 0345-636215 (van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.

Leerdam, 10 juli 2013