Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 18941Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Dankerseweg te Hansweert.

2013017392

Betreft: Instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (C12 RVV 1990) op de Dankerseweg, tussen de Kanaalweg en de Reeweg te Hansweert.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Dankerseweg te Hansweert een smalle grindweg is, gelegen tussen de Kanaalweg en de Reeweg in het poldergebied Yerseke Moer;

 • -dat dit poldergebied deel uitmaakt van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden: Natura 2000;

 • -dat de Dankerseweg gecategoriseerd is als erftoegangsweg B met een snelheidslimiet van 60 km per uur;

 • -dat aan deze grindweg slechts één woonhuis ligt en verder alleen toegang verleent tot de percelen van Stichting Het Zeeuwse Landschap;

 • -dat er op de Dankerseweg momenteel geen beperkingen zijn ingesteld;

 • -dat het regelmatig voorkomt dat (vracht)auto’s via hun navigatiesysteem deze grindweg worden ingestuurd;

 • -dat dit vanwege de zwakke wegconstructie leidt tot zowel schade aan de motorvoertuigen als schade aan de weg;

 • -dat het daarom gewenst is de Dankerseweg, tussen de Kanaalweg en de Reeweg, af te sluiten voor alle motorvoertuigen;

 • -dat aan belanghebbenden onder voorwaarden een ontheffing kan worden verleend;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 20 juni 2013);

besluit:

-tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Dankerseweg, tussen de Kanaalweg en de Reeweg te Hansweert, door het plaatsen van borden C12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform het bijgevoegde bordenplan.

Middelburg, 28 juni 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen