Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2013, 18787Vergunningen

Logo Bernheze
Wet milieubeheer besluit Amer, Bernheze

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze maakt als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 21 mei 2013 heeft Heijderhoeve Justitieweg B.V. medegedeeld dat zij voornemens is om het oprichten van een nieuwe zeugenstal en meer plaatsen voor vleesvarkens in de bestaande vleesvarkensstallen te realiseren aan Justitieweg 2 in Heeswijk-Dinther. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2 lid 4 van de Wet milieubeheer.

Het college heeft besloten dat door Heijderhoeve Justitieweg B.V géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit. Naar de mening van het college leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 3 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bernheze, De Misse 6 in Heesch op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdag tevens van 14.30 tot 19.30 uur.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.