Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenStaatscourant 2013, 18402Ruimtelijke plannen

Logo Beuningen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Schoenaker 2011’, Beuningen

Burgemeester en wethouders van Beuningen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 3 juni 2013 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Schoenaker 2011” gewijzigd heeft vastgesteld.

De volgende wijzingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:

De mogelijkheden tot bedrijfsvestiging op de Goudwerf 2 te Beuningen zijn aangepast aan wat vigerend geregeld was.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad in bepaalde gevallen verplicht om bij het afwijken van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval heeft de gemeenteraad geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Het besluit tot vaststelling en het bestemmingsplan liggen vanaf 4 juli 2013 tot en met 15 augustus 2013 voor eenieder ter inzage en zijn raadpleegbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de volgende wijze:

Tegen het besluit van de gemeenteraad kunnen belanghebbenden vanaf 5 juli 2013 gedurende een termijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Wel bestaat de mogelijkheid voor deze belanghebbende om beroep in te stellen tegen de genoemde wijzigingen. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend.