Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterveldStaatscourant 2013, 18322Ruimtelijke plannen

Logo Westerveld
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Reparatieplan 2013’, Westerveld

Burgemeester en Wethouders maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2013 het bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan 2013” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het digitale bestemmingsplan heeft het planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHZrepaplan2013-0002 .

Het bestemmingsplan voorziet in het herstellen van tekortkomingen en onjuistheden in het op 5 juli 2012 vastgestelde bestemmingsplan voor het buitengebied.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. De beoordeling van deze zienswijzen is opgenomen in de bij het vaststellingsbesluit behorende reactienota zienswijzen.

De raad heeft besloten de zienswijzen ongegrond te verklaren.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van donderdag 18 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage en is in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . De stukken zijn tijdens openingstijden tevens in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever. Op afspraak is ook inzage mogelijk buiten de openingstijden.

Beroep

Gedurende de periode van de ter inzage legging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tegen het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze heeft ingediend;

  • een belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om

binnen de gestelde termijn tijdig een zienswijze in te dienen.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep heeft op zichzelf geen schorsende werking. Het plan treedt de dag na afloop van de ter inzage periode in werking, tenzij binnen deze termijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van deze afdeling, op hetzelfde adres. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Leefomgeving, telefoonnummer 140521 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 16:30)