Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetStaatscourant 2013, 17826Vergunningen

Logo Nunspeet
Definitieve besluiten Oostelijke rondweg Nunspeet (omgevingsvergunning en besluit hogere waarden Wet geluidhinder), Nunspeet

.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij medewerking hebben verleend aan de aanvraag om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het besluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder (artikel 110a Wgh) voor de Oostelijke rondweg Nunspeet.

De Oostelijke rondweg Nunspeet betreft een rondweg aan de oostkant van de kern van Nunspeet. De rondweg vormt een verbinding tussen de Eperweg (N795) ten zuiden van Nunspeet en de Elburgerweg (N310) ten noorden van Nunspeet. De rondweg gaat door het bedrijventerrein De Kolk. Met de aanleg van de Oostelijke rondweg wordt beoogd een nieuwe, duurzame en veilige doorgaand verkeerroute te creëren, die een goede bereikbaarheid van bedrijventerrein De Kolk garandeert en die de woon- en leefsituatie in de kern van Nunspeet verbetert.

Voor de realisatie van de Oostelijke rondweg Nunspeet is een omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bouwen en kappen benodigd. Daarnaast is een besluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) benodigd. Voor twee woningen wordt een hogere waarde ingevolge de Wgh vastgesteld. Het betreffen de woningen aan de Elburgerweg 86 en Oosteinderweg 104.

De navolgende definitieve besluiten liggen ter inzage:

 • de omgevingsvergunning voor de activiteiten:

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, eerste lid onder c jo. 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° Wabo), tezamen met:

   • de verklaring van geen bedenkingen die door de gemeenteraad van Nunspeet op 30 mei 2013 is verleend (artikel 6.5 Bor);

   • de verklaring van geen bedenkingen die door gedeputeerde staten van Gelderland op 18 juni 2013 is verleend (artikel 6.6 Bor/art. 4.1.a, tweede lid Wro);

  • Bouwen (artikel 2.1, eerste lid onder a, Wabo);

  • Kappen (artikel 2.2, eerste lid onder g, Wabo).

 • het besluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder (artikel 110a Wgh).

Bij de vaststelling van de definitieve besluiten zijn ten opzichte van de ontwerpbesluiten ondergeschikte wijzigingen in het project doorgevoerd. Het betreft onder andere het toepassen van geluidreducerend asfalt, het beperkt verleggen van het tracé en het plaatsen van hagen. De wijzigingen hebben mede tot gevolg dat minder hogere waarden vastgesteld hoeven te worden. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de gewijzigd vastgestelde besluiten.

De definitieve besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 26 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Ruimte in het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis van Nunspeet (Markt 1, Nunspeet). De omgevingsvergunning is ook te raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0302.PB00002-vg01 . Alle besluiten en de bijbehorende stukken zijn ook te raadplegen op www.nunspeet.nl .

Coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening

De gemeenteraad van Nunspeet heeft op 16 februari 2012 besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor de procedure van de Oostelijke rondweg Nunspeet. In dit geval worden de besluiten voor de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8.3, lid 1 onder b, van de Wet ruimtelijke ordening.

Beroep

Met ingang van donderdag 27 juni 2013 kan gedurende zes weken tegen de besluiten tezamen met de verklaringen van geen bedenkingen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de het college heeft ingediend, dan wel door een belanghebbende aan wie niet verweten kan worden dat hij/zij niet tijdig een zienswijze ingediend heeft.

Het instellen van beroep schort de werking van de besluiten niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming rondom de Oostelijke rondweg Nunspeet is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

Informatie

Voor vragen over de besluiten kunt u contact opnemen met de heer W. ten Veen van de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 92 44.