Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2013, 17795Overig

Beschikking van 11 juni 2013, Ontheffing verbod op gebruik van loodhagel bij het kleiduivenschieten voor topsporters

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Geachte heer Duisterhof,

In uw brief van 13 november 2012, kenmerk A 09.98/A 01.25 SD/ms, vraagt u, namens de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA), het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer zodanig te wijzigen dat de daarin opgenomen uitzondering voor topsporters van het verbod op het voorhanden hebben en het gebruik van loodhagelpatronen bij het kleiduivenschieten wordt verlengd tot en met 31 december 2016.

In uw brief van 4 maart 2013, kenmerk A 09.98 SD/ms, hebt u, eveneens namens de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA), gevraagd ontheffing te verlenen voor een termijn van minimaal acht jaar tot en met de Olympische Spelen van 2020.

In deze beschikking vindt u mijn besluit omtrent deze verzoeken en licht ik mijn besluit toe.

Wettelijk kader

In artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer is bepaald dat het verboden is op kleiduiven te schieten met loodhagelpatronen of daartoe de gelegenheid te geven en dat het verboden is loodhagelpatronen voorhanden te hebben tijdens het schieten op kleiduiven.

In het derde lid is bepaald dat deze verboden niet van toepassing zijn op door mij na overleg met mijn ambtgenoot van VWS bij besluit aangewezen topsporters voor een bij dat besluit te bepalen duur en slechts voor zover die topsporters gebruik maken van de in dat besluit aangewezen schietbanen.

Overwegingen

Bij brief van 1 februari 2013, kenmerk IENM/BSK-2012/232122, heeft de directeur-generaal Milieu en Internationaal u reeds laten weten dat ik bereid ben om de uitzondering nog eenmaal te verlenen.

Ik ben bereid ontheffing te verlenen voor de periode tot en met 31 december 2016, zodat Olympische topsporters in Nederland met loodhagelpatronen kunnen trainen voor internationale wedstrijden. De ontheffing geldt voor het Schietsportcentrum Emmen, met als adres Veenakkers 30 te Emmer-Compascuum, en voor de topsporters die in de bijlage zijn genoemd.

In aanvulling op de tijdelijke ontheffing wil ik graag samen met u naar een permanente oplossing zoeken. Want hoewel de KNSA reeds op grond van eerdere ontheffingsbesluiten verplicht was zich in Olympisch verband sterk te maken voor het toepassen van alternatieven voor loodhagel, is er op dit punt geen vooruitgang geboekt en zal dit waarschijnlijk ook op afzienbare termijn niet het geval zijn. Bovendien zal er als gevolg van de ontheffing nog steeds sprake zijn van een (beperkte) loodemissie naar de bodem en naar het grondwater.

Als eerste stap in de richting van een permanente oplossing wil ik de KNSA uitnodigen om uiterlijk 1 januari 2014 met een voorstel voor maatregelen te komen waarmee de emissie van lood naar de bodem wordt voorkomen. Daarbij denk ik aan het plaatsen van netten om de loodhagelpatronen op te vangen en aan het geheel of gedeeltelijk verharden van de schietbaan zodat de patronen kunnen worden opgeruimd.

Een dergelijk door de KNSA te ontwikkelen maatregelenpakket zal vooraf door het ministerie van I&M worden beoordeeld en, nadat de maatregelen zijn genomen, door de Inspectie Leefomgeving en Transport worden gecontroleerd.

In aansluiting hierop ben ik bereid een wijziging van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer te overwegen in de zin dat schietbanen waar dergelijke maatregelen zijn genomen permanent worden vrijgesteld van het verbod dat is opgenomen in artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer.

Besluit

Op grond van artikel 2, derde lid, van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer verleen ik aan de topsporters genoemd in de bijlage ontheffing van het in artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer opgenomen verbod op het voorhanden hebben en gebruiken van loodhagelpatronen tijdens het schieten op kleiduiven tot en met 31 december 2016 op de schietbaan Schietsportcentrum Emmen, Veenakkers 30 te Emmer-Compascuum.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, W.J. Mansveld

Informatie en bezwaar

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij jochem.vanderwaals@minienm.nl . Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

  • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

BIJLAGE OVERZICHT KLEIDUIVENSCHUTTERS

Naam schutter

KNSA-licentienummer

D.H. Moorlag

136384

L. Schipper

152764

L.C.F. Wösten

162577

E. van der Veen

166957

L.R. Uittenboogaard

159782

J.R.P.W. Hoogsteder

160192